कुमारखण- सत्तरींत उदका खातीर वळवळे

अनियमीत उदका पुरवणे खातीर वाळपय भौशीक उदका पुरवण खात्यांत जाब विचारपाक आयिल्ले कुमारखणींतले लोक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थळाव्या लोकांचो कार्यालयाचेर मोर्चो, मात अधिकारी गायब

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः पिसुर्लें पंचायतींतल्या कुमारखण गांवांत फाटल्या तीन म्हयन्यां सावन अनियमीत उदका पुरवण जाता. फाटल्या आठ दिसां सावन ही समस्या खुबूच गंभीर जाल्या. हे खातीर तिडकल्ल्या बायलांनी मंगळारा अधिकाऱ्यांक धारेर धरचे खातीर वाळपय भौशीक उदका पुरवण कार्यालयाचेर मोर्चो व्हेलो. पूण ह्या वेळार तांकां कार्यालयांत संबंदीत अधिकारी मेळूंक नात.

फाटल्या तीन म्हयन्यांच्यान उदकाची गंभीर समस्या निर्माण जाल्ली आसतना कार्यालयांतले अधिकारी ताचेर मातूय लक्ष दिनात. लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात. उदक समस्येचेर गांभिर्यान लक्ष दिवचें, अशी सेगीत मागणी थळावे लोक करतात. मजगतीं, कुमारखणीच्या लोकांनी कार्यालयाक भेट दिली, पूण तांकां थंय अधिकारी मेळ्ळे नात. मात फोनाचेर जाल्ल्या संवादांतल्यान आठ दिसां भितर ह्या गांवांतली पियेवपाची उदकाची समस्या सासणाची सुटावी करपाचें उतर तांणी दिल्ल्याचें , थळाव्या लोकांनी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.

फाटले तीन म्हयने रातचीं 11 ते फांतोडेर 5 वरां मेरेन इल्ले इल्ले उदक नळांतल्यान येतालें. आठ दिसांच्यान तेंवूय येवपाचें पुराय बंद जालां. म्हत्वाचें म्हणल्यार लोकांक उदकाची पुरवण करचे खातीर टँकराची वेवस्था केल्या, पूण तें लोकांक पावना. लोकांचे पियेवपाच्या उदकाचे सामकेंच हाल जाल्यात, अशें लोकांनी सांगलें. दोन दिसां आदीं थळाव्या लोकांनी चड करून बायलांनी उदका पुरवण कार्यालयाचेर मोर्चो व्हेल्लो. थंय संबंदीत अधिकारी मेळूंक नाशिल्ल्यान हाजीर आशिल्ल्या अधिकाऱ्यां कडेन खोलायेन चर्चा केली, तशेंच अनियमीत उदका पुरवणे खातीर तिडक उक्तायली. जाता तितले बेगीन समस्या सोडयात, नाजाल्यार ताचे गंभीर परिणाम भोगचे पडटले, अशीय तांणी शिटकावणी दिली.