कुकर (रांदपी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एक दीस म्हज्या मेवण्याक स्मोकी फ्लेवराचें बटर चिकन खावपाची रूच आयली… तो जेवण एक नंबर करता. तर ताचें बटर चिकन तयार जालें. आतां निमाणें स्मोकी फ्लेवराचें काम… तर इंगळो पेटोवप कसो?

तूं मरे एक नंबर आळशी, तूं जेवण करतलो? तोंड पळय हारशांत, असल्या उर्बाभरीत उतरांनी तुस्त तोखणाय केल्यार कोण कुकर उर्फ रांदपी जावचो ना. हातांत सादें च्याचें कप धरपाक जमना, कायलातो हाड म्हळ्यार म्हशीक खावड घालपाची कायल हाडपी हांव, जिणेंत बरेच रांदपाचे प्रयोग केले… सुरवातेक तयार जाली ती कड्डक खुटी च्या… “बरो जाला” म्हण भितर वतकीर खोंकलो काडत च्या चिकू मुळांत शेंवटिलो च्या… फुडें च्या करपाचो अंदाज हातार इतलो बसलो की “सारंग भाई तेरे हाथ का अदरक वाला कडक चाय बना ना!!” हांगा मेरेन प्रवास जालो. प्रत्येकाक च्या पिवपाची इत्सा वेगळी… सकाळीं म्हाका आल्याची च्या लागता… आनी जाग आसल्यार हांव करतां… दाट दुदाची… आलें आनी हय न्हय शी वेलची… पूण बरोवपाक बसल्यार काळी, खुटी… बीन साकरेची… कडकडीत… भजीं आसल्यार मातशी तिखट च्या… बरयल्यार व्हडलें च्या पुराण जातलें…
कॉलेजीक आसतना एकदां हांवें आनी म्हजो एक इश्ट, मुद्दम नांव घेना… रांदपाचे सर्तींत वांटेकार जाले… सगलें सामान ताणें हाडलें. गाजर, दूद, खवो, सुको मेवो… रूच आयलीच न्ही तुमच्या तोंडार… हय व्हय!!! तोच… गाजर का हलवा… जालें!! सगल्यो चलयो आनी आमी दोगूच रांदपी… म्हाका कडकडो… स्टोव पेटले… कॅमेस्ट्री लेबांक… गाजर किशिल्लो, तो ताणें तुपान परतोवपाक सुरवात केली… बेगीन करपाक गेले आनी खव्याच्या अंदाजान चडावत दूद वतलें…
जालें!!! हालवो कसोच आटना… म्हणलें सुको मेवो घाल्यार आटतलो… खंय… शी… शेवयाची खीर दिसची तशी तो हालवो दिसपाक लागलो… घडयाळ टिकटिकपाक लागलें… “ओके!!! स्टोप ऍवरीवन!!!” हांव ताका पळयतां आनी तो म्हाका… आतां धा मिणटा मांडावळीक… आपल्यान केल्ल्या जिनसाचें नांव बरोवन मुखार दवरप… नांव कितें दवरचें आतां?… खीर म्हळ्यार खीर न्ही आनी हालवो म्हणल्यार हालवोय न्ही… ‘गाजर की खीर’… बरयलें आनी आमी हांसप दाबत मेजा कुशीक उबे रावले… बरें जें कितें केलां तें कशें जालां तें रूच पळोवपाक मेळ्ळें ना…
सगलो स्टाफ आयलो आनी एक चमचो, दोन चमचे अशें करत फाटल्यान आयिल्ल्याक कांय उरूंक ना… आमी तर त्या रित्या तोपाक पळयत उरले. रिजल्ट आयलो… “भावा आमकां पयलें कोन्सोलेशन मेळ्ळें रे”… आनी त्या दिसाक एक कळ्ळें कितेंय करात पूण मन लावन… अजून ती याद जाल्यार हांसपाक येता…
2006 सावन हांव पुण्याक रावतां. हांगा ‘मन्थली मेस’ नांवाच्यो खानावळी, सगलें जेवण बीन सोयेचें, हातूंत भिकणां आनी तातूंत भिकणां… ना नुस्तें ना झणझणीत मटण…. भाकरी, चपाती, वांयगीं… जीव विटलो… आनी एक दीस दाळ शीत करपाचें थारायलें… शीत करपाक म्हाका घराच कळटालें. कशें कितें करप कांय खबर नाशिल्लें… आनी कितें तरी केलें आनी दाळ बेस बरी जाली…. हळू हळू भाजयो, नुस्तें, चिकन, शाकुती शिकलों…
एक दीस उदक आयलें ना म्हण बियरीन पीट कालोवन चपाती थापिल्ल्यो याद जातात… आनी आलू पराठा बॅस्ट लागले म्हण चार दीस तेच खावपाचो पराक्रमय केला… नुस्तें वायनान घालून कॉण्टीनॅण्टल डिशिसूय केल्यात… फोव करतना एकी कडेन मीठ, एकी कडेन हळद, आनी एकी कडेन कांदो… असोय प्रकार जाला…
लॉकडावन आशिल्लो तेन्ना तर अशें कितलेशेच उपदव्याप केले… रव्याचे गुलाब जाम, रव्या भाकर्‍यो, रस्सा आमलेट…
एक दीस म्हज्या मेवण्याक स्मोकी फ्लेवराचें बटर चिकन खावपाची रूच आयली… तो जेवण एक नंबर करता. तर ताचें बटर चिकन तयार जालें. आतां निमाणें स्मोकी फ्लेवराचें काम… तर इंगळो पेटोवप कसो? हाचे पयलीं केल्लें तेन्ना ताणें गॅसार दवरून पेटयलो आनी दोन दीस तो गॅस पुटपुटपाक लागलो. ताका हाचेर हांवें एक उपाय दिलो. कापूर घे आनी त्या कोळशार दवर. ताणें एक वाटी घेतली आनी कापराचो चुरो करून त्या कोळशार घालो. तो कोळसो पेटलो. फ्लेवरींग करपाक ताणें धांपून दवरलें….
रातीं ताणें वाडून घेतलें आनी दोन फोडी चिकनाच्यो खाता थंय आसा, म्हणपाक लागलो, “पंचखाद्य फ्लेवर बटर चिकन जाला रे आज…!!” म्हाका पयलीं कळ्ळे ना… मागीर हांव जेवपाक घेतगीर कळ्ळें, चिकनाक कापराचो भयंकर वास येता… जालें!!! कितें करचें…
अशे तरेच्यो रांदपी उर्फ कुकर म्हण खूब यादी भरिल्ल्यो आसात… आनी दर इश्टा बरोबर केल्ले रांदपाचे प्रयोग सदांच काळजान रावतले…

सारंग अग्रासनी
9921868202