किशोर वयांत दिवपाचीं वासिनां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भुरग्याची सगली सारकी काळजी घेता आसतनाच, वासीना विशीं सारकी खबर काडून, तीं वासीना ताका वेळार दिवपाचें वेळापत्रक जाणून घेवप खूप गरजेचें. जिवाक खूप त्रास करतात , चड प्रमाणात भलायकेक बाधा हाडटात आनी जांचो वायट परिणाम चड तेंप उरून भुरग्याची वाड आनी प्रगती खुटूंक शकता, अश्या दुयेंसांचेर तज्ञांनी खूप यत्न करून वासीनां तयार केल्लीं आसात. वासीनां दिवप म्हणजे भुरग्याच्या शरिरांत त्या- त्या रोगाचेर प्रतिकार शक्ती तयार करून दवरप. तरातरांच्या रोगांचेर अमूकच तरेचें वासीन आसता. त्या बद्दल आशिल्ल्यो मनांतल्यो सगळ्यो शंका- कुशंका दोतोरा कडल्यान पयलींच सारके विचारून घेवन, त्यो पयस करीत आनी वेवस्थित वेळापत्रका नुसार वासिनां दित जाल्यार, तांचो खरो फायदो भुरग्याक जाता. किशोरवया मेरेन जर भुरग्याक दिवपाक जाय तीं वासिनां दिल्लीं नासत जाल्यार तातूंतलीं थोडींतरी वासिनां दिवपाक शकतात. भुरगेपणा पसून हीं वासिनां मेळिल्ल्या भुरग्याक किशोरवयांत थोड्या वासिनाचे डोस परत दित जाल्यार ताचो चड फायदो जाता. किशोरवया पर्यंत पयलीं दिल्ली वासिनाचो प्रतिकार शक्तीचेर आशिल्ल्या परिणामाचें प्रमाण कमी जाता. आपल्या दोतोरा कडेन सारकी चवकशी करून किशोरवयांत ते- ते परिस्थितींत वासिनाचे कितलें डोस दिवप तें विचारून दित जाल्यार सदांच बरें.
धा ते अठरा वर्सां मेरेन दिवपाक मेळटात तीं वासिनां:
हॅपेटायटीस ए वासिनाचे दोन डोस, चार ते स सप्तकांच्या अंतरान टायफॉइड कोंनजगेंट वासिनाचे दोन डोस, चार ते स सप्तकांच्या अंतरान चिकनपाॅकस म्हणजे फुगांव वासिनाचे दोन डोस, चार ते स आठवड्यांच्या अंतरान हॅपेटायटीस बी वासिनाचे तीन डोस., 0, 1, 6 म्हयन्याच्या अंतरान टीडीएपी/ (टिटेनस+डिफ़्तेरिया + कोले खोकली)/ डीटी (डिफ़्तेरिया + टिटेनस), 10 वर्सांचेर चलयांक एच पी वी-1, एच पी वी-2, एच पी वी-3 0, 1, 6 म्हयन्याच्या अंतरान 10 ते 15 वर्सांचेर
टीडीएपी (टिटेनस+ डिफ़्तेरिया+ कोले खोकली)/ डीटी (डिफ़्तेरिया +टिटेनस), 15 वर्सांचेर एम एम आर वासीनाचे दोन डोस, 4 ते 6 सप्तकाच्या अंतरान जे ई (जॅपानीज एन्सेफ़लायटिस) 1 डोस इन्फ़्लुएन्जा वासिनां वर्सांक 1 डोस मेनिंगोकोकल वासीन भारता भायल्या देशांनी शिक्षणा खातीर वचचें पडलें जाल्यार ताची गरज लागता.
ह्या भायर जेन्ना- जेन्ना कसल्याय दुयेंसांचेर आसतात तीं वासिनां वा नव्या कसल्याय साथीचेर येतात तीं वासिना, त्या- त्या वेळार दिवपाची गरज लागता. दोतोरा कडेन विचारून दित जाल्यार तांचो खरो फायदो भुरग्याक जाता. भुरग्याक वा आवय- बापायक, भावंडांक जर कसल्याय प्रकाराची एलर्जी आसा जाल्यार दोतोराक सांगपाची गरज आसता. त्या प्रमाणे दोतोर वासीना विशीं सल्लो दिवूंक शकता. तशेंच वासीन दिल्या उपरांत घेवपाची काळजी आनी इतर लागता तें मार्गदर्शन समजून घेवप खूप गरजेचें. तशेंच वासीना दितात ताचो दाखलो सांबाळून दवरपाची खूप गरज आसता. फ़ुडें भारता भायल्या देशांत शिक्षणा खातीर वचचें पडलें जाल्यार ताची गरज लागता. समंजसपणान वासिनाचो विशय जर आवय बापायन हाताळ्ळो, तर भुरग्याक खूपश्या रोगांपसून संरक्षण दिवन, सशक्तपणान अभ्यासक्रमांत बाधा येवपाक दिनास्तना, बौद्धीक तशेंच अन्य क्षेत्रांत सतत प्रगती करीत रावपाक तांच्या कडल्यान भुरग्याच्या फ़ुडाराक खूप मोठो हातभार लागतलो.

डॉ. सौ. पूर्णिमा ना. शे. उसगांवकार
9422437596