कितें तें बेगीन करचें 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अग्रलेख

मंत्री शेखावत हांणी म्हादय प्रस्नाचेर सकारात्मक उपाय काडटलें, अशें म्हणलां खरें, पूण ती सकारात्मकताय गोंयचें दालें जड करतली काय कर्नाटकाचें, तें कळ्ळ्यार बरें आशिल्लें. 

म्हादय खातीरच्या आंदोलनांनी, दावपेचांनी वेग घेवप ही आमची न्हंय वांचोवपाचे नदरेन सामके म्हत्वाचें. पयरूच गोंय सरकाराचें शिश्टमंडळ दिल्ली वचून गृहमंत्री अमित शहा, जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत हांकां मेळ्ळें. म्हादयचेर सकारात्मक उपाय काडटले, अशें मंत्री शेखावत हांणी जाहीर केलां. केंद्रान मान्य केल्लो कर्नाटकाचो डीपीआर रद्द करपाची आनी उदका वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करपाची मागणी आमी खंयचेय परिस्थितींत मान्य करून घेतले, अशें मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां. मात, हें जाता तितले बेगीन जावप गरजेचें. सर्वोच्च न्यायालयांत सुरू आशिल्ले केशीचेर बेगीन सुनावणी जावप, हेंवूय तितलेंच म्हत्वाचें. 

मंत्री शेखावत हांणी म्हादय प्रस्नाचेर सकारात्मक उपाय काडटलें, अशें म्हणलां खरें, पूण ती सकारात्मकताय गोंयचें दालें जड करतली काय कर्नाटकाचें, तें कळ्ळ्यार बरें जावपाचें. कारण आतां मेरेन सर्वोच्च न्यायालय, लवाद आनी हेर मंत्रालयां खाला हें म्हादय प्रकरण आसतनाय कांय निर्णय गोंयांक विचारिनासतना जाल्यात. (कर्नाटकान तर कोणाकूच मीठ घालिनासतना बांदांचें काम चालूच दवरिल्लें.  हरशी म्हादय संबंदी कर्नाटकाचे वटेन कसलोय निर्णय दितना गोंयांक विचारूंक जाय आशिल्लें. डीपीआराक मान्यताय दितना आमकां विस्वासांत घेवंक ना, अशें सरकार सांगता. तर विरोधक म्हणटात, केंद्रान नोव्हेंबरांत दोन फावटीं लेखी कळयिल्लें. आतां कोणाचें खरें तें दोगांयनीय सांगल्यार बरें. कसलोय प्रकल्प खंयच्याय राज्यांत सुरू जाल्यार ते विशीं संबंदीत मंत्रालयाच्या, खात्याच्या, महामंडळाच्या अध्यक्षाक, मंत्र्याक ताची सविस्तर म्हायती आसता. गोंयच्या उंचेल्या पांवड्या वयल्या शिश्टमंडळान गृहमंत्री आनी जलशक्ती मंत्र्याक म्हादय विशींची गोंयची बाजू पटोवन दिली, अशें छापून आयलां. कळसा- भांडुरा धरणाचें काम चालूच दवरल्यार गोंयकारांक पिवपाचें उदक मेळपाक त्रास जातले, अभयारण्यांकूय त्रास जातले, अशें तांकां सांगलां. हाचो अर्थ तांकां कांयच खबर नाशिल्लें तर? मागीर तांणी डीपीआर गोंयाक विचारीनासतना मंजूर कसो केलो? काय विरोधक दावो करतात, ते प्रमाण तो धाडिल्लो?

कर्नाटकाच्या 2- 3 बांदांक लागून म्हादयच्या उदकाची पातळी देंवपाक लागल्या, दुसरे वटेन म्हादय प्रस्नान उदक नाका मेरेन पावयलां. गोंयकार, सैम, मोनजात भितर बुडून वच्चे पयलीं नेटाची हालचाल करून कर्नाटकाचो हो यत्न मातये भरवण करपाक जाय.  नाजाल्यार उदका वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करून कर्नाटकान म्हणलां तितलेंच उदक देखरेखी खाला वळोवपाची परवानगी दिवंक जाय. तरीय फाल्यां ल्हवूच चड उदक व्हेलें जाल्यार ताचो थेट धपको उत्तर गोंयांक बसतलो…. आनी उदक कितलें गरजेचें तें एप्रील, मे म्हयन्यांक जांकां कळसुल्यो, बालद्यो घेवन भोंवचें पडटा, तांकां खबरुच आसतलें. म्हणटकच कर्नाटकाचेर पातयेन रावप घातमारें थारूं येता.

म्हादय वांचोवपाक आंदोलक, राजकी- समाजीक फुडारी, एनजीओ, प्रसार माध्यमां, विद्यार्थीय मुखार आयल्यात. सोशल मिडियाचेर तर हुंवार आयिल्लो दिश्टी पडटा. तातूंत सांखळेचे सभेक दिल्ली परवानगी थळावे पालिकेन फाटीं घेतल्या. मुख्याधिकाऱ्यान हो निर्णय एकतर्फी घेतला. आमकां विस्वासांत घेवंक ना, अशें खुद्द नगराध्यक्ष सांगतात. तो निर्णय तांणी स्वता घेतला काय तांचेर कोणे चेंपण हाडलां, तें कळना. पालिका मैदान आनी बाजार हांचे मदीं अंतर आसा. सांजवेळा स मेरेन बाजार उलगता. म्हणटकच बाजाराची अडचण जातली म्हणटात तें कशें? विरोधकांनी आतां दुसऱ्या जाग्यार सभा घेवपाचें थारायलां. पक्ष, संघटनां, धर्म विसरून म्हादयच्या समर्थना खातीर सभा जावपाक जाय. पयर आझाद मैदानाचेर एनजीओंची पत्रकार परिशद जाली तशी! एक न्हय, सगल्योच सभा मतभेद विसरून जावच्यो. 

म्हादयचें आंदोलन सुरू जालां. सरकार आनी विरोधक दोगूय म्हादय वांचोवपाचो यत्न करतात. बाकीचे लोकूय मुखार सरल्यात. मुखार कितें, हाचो आदींच विचार करून दवरल्यार बरो. कारण तान लागतकच मागीर बांय खणून फायदो ना. हें आंदोलन चालू आसतनाच गोंयच्यो हेर न्हंयो नितळ करपाक जाय. तातूंत चडांत चड उदक सांठावतलें, हे खातीर यत्न जाय. उदकाची बचत ही काळाची गरज, हेंय सगल्यांनी मतींत दवरचें….. कितेंय जावं, म्हादय आवयक तिच्या गोंयकार पुतां पसून कशीच तुटपाक जायना.