कितें खरें, कितें फट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सद्याक सगळ्यांक अदानी हो विशय बरोच चघळूंक मेळ्ळा म्हणूंक जाय. तशे विरोधक इतले दीस अदानी- अंबानीच्या नांवांन बोवाळ घालतालेच. तांकां हिंडनबर्ग हे भायले कंपनीन बरोच लाव करून दिलो आनी विरोधकांक एक बरो विशय मेळ्ळो. ताचे पयलीं हिंडनबर्ग कंपनीन अदानी कंपन्यांचे शेर्स विकून बरी जोड केल्या जातली, हातूंत दुबाव ना. कांय दीस ताचो फटको शेर मार्केटाक बसतलो. आतां शेर मार्केटांत उलाढाल करतल्यांक मार्केट वाडलें वा देंवलें व्हडलें पडून वचना. ते जाणात आज देंवता तें फाल्यां वाडटलें आनी आज वाडलां तें फाल्यां देंवतलें. हांतल्यान आपणें कशें जोडप तितलेंच ते पळेतले. म्हणटकूच शेर मार्केट चडलें वा देंवलें म्हणून सामान्य लोक जे मार्केटापासून पयस आसात तांकां कांयच बादा जावची ना. देखून ताचो कोणेच हुस्को करपाची गरज ना.
हांगा एक प्रश्न पडटा तो म्हणल्यार हिंडनबर्गान अदानीचें बींग फोडपाक होच म्हूर्त कित्याक सोदून काडलो? अदानी एफपिओ घेवन भायर सरला तेन्नाच हो रिपोर्ट कित्याक आयलो? हिंडनबर्गाक कोणे मुखार बी काडलो? काय अदानीन ताची कसलीय ऑफर बी भायर मारली? काय तांकां आपणा कडले शेर्स विकून ते पडल्या उपरांत परते घेवन दुडू करचे आसले? हिंडनबर्गाक अदानी समुहाच्या शेर्सांत दुडू घालप्यांचो अकस्मात मोग कित्याक उत्पन्न जालो? बरें इतलेंय आसून एफपिओंत लोकांनी पयशे घालेच न्ही. मागीर अदानीन गुंतवणूकदारांचो विश्वास मेळोवंक तो इश्यू फाटीं घेवं. एकूण चित्र पळेल्यार ह्या रिपोर्टाचो व्हडलोसो फायदो जाल्लो दिसलोना. काय भारतीय शेर मार्केटाक अपशकून करपाकूच बी हो रिपोर्ट हाडिल्लो? प्रश्न पडटलेच न्ही. कारण रिपोर्ट जिस्त बजेटा वेळार उजवाडायला आनी बजेटाक तर शेर मार्केटान खांदार घेतलां. हो रिपोर्ट येवंक नाशिल्लो जाल्यार चित्र आनीक सोबीत दिसपाचें काय दिसता. पूण तितल्यान ह्या रिपोर्टाक लागून अदानी समुहाचे शेर्स देंवले आनी हाचो परिणाम पुराय मार्केटाचेर जालो.
आतां अदानीचे वा खंयचेय कंपनीचे शेर्स देंवले वा चडले म्हणून कंपनीचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. कंपनी आपलें काम करीत रावतली. काम बरें चलता आनी कंपनी फायद्यांत आसा जाल्यार कोणेच भियेवपाची गरज ना. जी कंपनी फायद्यांत चलता तिचे शेर्स आज ना फाल्यां वाडटलेच. कंपनी जर लुकसाण करता आसत तर भियेवपाची गरज उप्रासता. कारण कंपनींत काम करतल्यांचें भवितव्य ते कंपनीचेर आसता. लुकसाण करपी कंपनीचेर कशें पातयेवन रावंक जातलें? तशेंच कंपनी लुकसाणेंत आसल्यार ते कंपनीक रीण दिवपी कंपन्यांकूय लुकसाण जावचेली शक्यता आसता. म्हणून कंपनीचेर नदर दवरप गरजेचें थारता. आनी रीण दिवपी तशें लक्ष दवरताच. ते भायर कंपनींक रेटींग दिवपी कांय कंपनी भारतांत आनी भारता भायरूय आसात ज्यो वेळावेळार कंपनी खंय आसा तें सांगता. हांतले खंयचेच कंपनीन अजून तरी अदानी समुहाचेर बोट दाखयल्लें ना. म्हणटकूच ही हिंडनबर्ग मदींच कित्याक हो रिपोर्ट घेवन मुखार आयली?
हांगा काय अदानी समूह लुकसाणेंत आसा सो दिसना. समुहाच्यो कंपनी फायद्यानूच चलता आनी ते फायद्यांत आसा म्हणून तर ताका कोट्यांनी रुपयांचें रीण मेळटा. दुसरी गजाल म्हणल्यार कोणाक कितलें रीण दिवपाचें आनी कशें दिवपाचें तें थारिल्लेंच आसता. एकादी बँक एकेच कंपनीक रीण दिना. आनी पुराय रीण एकूच बँक दिना. म्हणटकूच एकादी कंपनी समजा बुडली तरी बँक बुडटली हो भंय आसना. असो भंय आशिल्लो जाल्यार किंगफिशर एरलायन्स बुडली तेन्ना तमाम बँको बुडपाच्यो. निमाणें बँकोय धंदोच करतात आनी रीण कशें वसूल करचें वा बुडोवंक दिवचें तें तांकां बेस बरें खबर आसता.
आतां आमचे मुखार प्रश्न आसा तो म्हणल्यार हिंडनबर्गाचो रिपोर्ट येवन आनी मार्केटांत बोवाळ जावनूय अदानीचो एफपिओ कसो भरलो? हातूंत पयशे घालपी काय सादेसुदे गुंतवणूकदार नाशिल्ले. भारता भायल्याय कांय गुंतवणूकदारांनी हातूंत पयशे घाल्ले. हाचोच अर्थ त्या लोकांचो ह्या रिपोर्टाचेर इल्लोय विश्वास ना असो जालो ना. आतां हाची चवकशी जातली आनी खरें- फट भायर सरतलेंच पूण इतले मजगतीं गुंतवणूकदारांचें जाल्लें लुकसाण मात भरून येवचें ना. जे कोण नव्यानूच मार्केटांत गेल्ले ते आतां परते थंय पांय दिवचे नात. एकदां हात भाजून घेतकूच परतो कोण तेच वाटेन वतलो? शेर मार्केटांत फायदो-लुकसाण जरी जाताच अशें म्हणलें तरी मार्केटा वयलो विश्वास उडूंक जायना. आनी देखून हिंडनबर्गाच्या ह्या रिपोर्टाची सारकी बरी चवकशी जावंक जाय. जर ह्या रिपोर्टांत सांगलां तशे प्रकारच्यो भानगडी अडानी समुहान केल्या आसत जाल्यार ताचेर योग्य अशी कारवाय जावकूंच जाय. एल आय सी आनी बँकांचे पयशे हे हांगच्या जनतेचे पयशे. ते फुकाफुकीं कोणाक तरी खावंक दिवंक जायना. सामान्य लोकांनी घाम गळोवन जोडिल्ले पयशे ते. ह्या आस्थापनां कडेन व्हडा विश्वासान ते दिल्यात आपणांक गरजे वेळार मेळचे म्हणून. ह्या आस्थापनां वयलो विश्वास उडूंक दिवंक जायना. आनी असले फटिंगपणाचे प्रकार परते घडचे नात म्हणपाची जतनाय सेबी, शेर मार्केटान बी घेवंक जाय. पूण तशें कांय घडिल्लें नासत जाल्यार मात जाणीं हो रिपोर्ट केला तांकां सोपेपणान सोडूंक जायना. सरकारान तांचेर कारवाय करुंकूच जाय. कोणूय उठ्ठलो आनी आमच्या कंपनींक बोट दाखोवन आमची अर्थ वेवस्था इबाडून उडयतलो अशें घडूंक फावना. कितें खरें आनी कितें फट तें सोदचेंच पडटलें.

अभयकुमार वेलिंगकार
9423884687