कासार समाजाची ‘ओबीसी’ विशींची प्रक्रिया सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः गोंयांतल्या कासार समाजाक हेर मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हूण दर्जो दिवपा संबंदांतली प्रक्रिया ओबीसी आयोगान सुरू केल्या. समाजांतल्या संघटणांनी हे संबंदांत सादर केल्ल्या कागदपत्रांची पडताळणी करपा सयत सुनावण्यो घेवपाचेंय काम सुरू केलां. आयोगाचे अध्यक्ष मनोहर आडपयकार हांणी सोमारा ‘भांगरभूंय’ कडेन उलयतना हे संबंदांतील म्हायती दिली.

गोंयांत सुमार 2,300 इतली लोकसंख्या आशिल्लो कासार समाज सर्वसादारण वर्गांत येता. समाजीक तशेंच शिक्षणीक नदरेन हो समाज अजून फाटीं आसा, असो दावो करून कासार समाजाक ओबीसीचो दर्जो मेळचो, अशी मागणी समाज संघटणांनी कांय वर्सां आदीं राज्य सरकारा कडेन केल्ली. ते संबंदांतली कागदपत्रांय तांणी ओबीसी आयोगाक सादर केल्लीं. ह्या कागदपत्रांची पडताळणी आतां आयोगान सुरू केल्या. तेच वांगडा फाटल्या कांय वर्सां सावन हे विशींच्यो सुनावण्यो आयोगा कडल्यान चालू आसात, अशें आडपयकार हांणी सांगलें. मजगतीं, ओबीसी दर्जो दिवचे खातीर अर्ज केल्ल्या समाजाची समाजीक तसेंच शिक्षणीक स्थिती तपासून पळोवप गरजेचें आसता. हे दोनूय बाबतींत संबंदीत समाज मागास आशिल्ल्याचें सिद्ध जालें जाल्यारूच त्या समाजाक ओबीसीचो दर्जो दितात. हाका लागून समाजान सादर केल्ल्या कागदपत्रांची पडताळणी आनी हे संबंदांतल्यो सुनावण्यो पुराय जाले उपरांत ह्या समाजाक ओबीसींत सुवात दिवची काय ना, हे विशींचो निर्णय राज्य सरकार घेतलो, अशें आडपयकार हांणी सांगलें.