कासारवर्णें बैलपार न्हंयेक हुंवार

बैलपार कासारवर्णे न्हंयेक आयिल्लो हुंवार. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें: कासारवर्णे न्हंयेक हुंवार आयला. बांदाक व्हड व्हड लाकडां आडकिल्ल्यान उदक पंक हावसा वटेन वचून पंप हावस उदका पोंदा गेलां. न्हंयेचें उदक अशें वाडत रावलें जाल्यार कासारवर्णे वाठारांतल्यो बागायती आनी घरांकूय धोको उप्रासता. दर वर्सा हे न्हंयेक हुंवार येता आनी उदक बागायती, घरां मेरेन पावता. दर वर्सा दोन तरी घरांनी उदक घुसताच.

बैलपार न्हंयेदेगेर अंदूं उदक शिंपणावळ खात्यान 27 कटी रुपया खर्च करून पंप हावस उबारल्यात. ते उदकाच्या झोताच्या समांतर बांदिल्ल्यान उदकाचो झोत आडावला. हे न्हंयेदेगेर आशिल्ल्या पुलाची राखणे वणतूय कोसळ्ळ्या. जोडरस्त्याक धोको उप्रासला. ते भायर व्हड प्रमाणांत उदक पंप हावसांत उदक घुसलां आनी चडांत चड बांदकाम उदका पोंदा गेलां. सरकारान हाचेर ताकतिकेन उपाय येवजण करची, अशी मागणी थळावे शेतकार उदय महाले हांणी केल्या. फाटल्या चार पांच वर्सां सावन कासारवर्णे बैलपार रस्तो पुराय उदका पोंदा वता. केन्ना केन्ना तिळारीचेंय उदक सोडटात तेन्ना बैलपार न्हंय वाठारांतल्या घरांनी उदक घुसता. त्या वेळार सगळेच रस्ते उदका पोंदा वतात. चांदेल हाळी वा कासारवर्णे नागझर वाठारांत वचपाक येवपा वचपा खातीर पांयवाट लेगीत बंद जातात. अंदूं ताची पुनरावृत्ती जावची न्हय हे खातीर सरकारान निदान जे बांदाक लांकडा आडकयल्यात तीं आनी कंत्राटदारान न्हंयेच्या पात्रांत जीं माती उडयल्या ती काडची, अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या.