कारवार नगरपालिकेंत कोंकणी भाशेंत फलक लावपाचो थाराव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रस्ताव राज्य सरकाराक दिला धाडूनः नगराध्यक्ष

कारवारः कारवार नगरपालिकेचे बिरेस्तारा जाल्ले बसकेंत कारवार पालिका वाठारांत कन्नड बरोबर देवनागरी लिपींत कोंकणी भाशेंत फलक लावपाचो थाराव सगल्यांच्या संमतान पास जालो. हो प्रस्ताव राज्य सरकाराक धाडून दितले अशें नगराध्यक्ष डॉ. नितीन पिकळे हांणी सांगलें.

हे बसकेंत कारवारच्या भाशा वादा विशीं चर्चा जाली. त्या वेळार नगरसेवक गणपती नायक हांणी हाचे पयली कारवारा अशे तरेचो भाशा वाद जावंक नाशिल्लो. देवनागरी लिपीत कोंकणी फलक बरयतना नगरसेवकांक विस्वासांत घेवप गरजेचें आशिल्लें. कारवारा कन्नड भाशे बरोबर कोंकणी भाशेक समान भोवमान आसा अशें ह्या वेळार सांगलें.

नगरसेवक माला हुलस्वार, संदीप तळेकर, नंदा नायक हांणी आपलीं मतां उक्तायलीं.

नगराध्यक्ष डॉ. नितीन पिकळे हांणी कारवारा कोंकणी भाशेचो सगल्यांत चड वापर जायत आशिल्ल्याचें सांगलें. ताका लागून कन्नड बरोबर देवनागरी लिपीत कोंकणी भाशेंत फलक लावपाचो थाराव घेतलो. हो थाराव राज्य सरकाराक धाडून दितले. थंयच्यान कसली जाप येता तें पळोवन फुडली भुमिका थारायतले अशें पिकळे हांणी सांगलें.