कारवारा कोंकणी भाशेंतल्या नांवतकट्यांक कन्नड कार्यकर्त्यांनी फासलें काळें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोंकणी भाशिकांनी उक्तायली तिडक; पुलिसूय कागाळ दाखल करून घेनात

कारवार: कारवारा कोंकणी आनी कन्नड वाद वयर सरला. हांगासरल्या नगरपालिका वाठारांतल्या रस्त्यांचेर लायिल्ल्या कोंकणी भाशेंतल्या नांवतकट्यांक कन्नड रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी काळें फासपाचें कृत्य केलां.

कारवारा कोंकणी भाशीक व्हड संख्येन आशिल्ल्यान कारवार नगरपालिकेन आपल्या वाठारांतल्या वाड्यांचे, रस्त्यांचे फलक कन्नड आनी कोंकणी भाशेंत बरयिल्ले. हांगासरल्या कोंकणी लोकांक समजुचें हे खातीर नगरपालिकेन कन्नड बरोबर कोंकणी भाशेंत (देवनागरी लिपीत) फलक बरयिल्ले. ताका लागून कन्नड संघटणाच्या फुडार्‍यांक तिडक येवन नगरपालिके आड घोशणा दीत नांवतकट्यांक काळें फासलें.

चार दिसा पयलीं कन्नड रक्षणा वेदिकेचे राज्य अध्यक्ष आशिल्ले प्रवीण शेट्टी हांणी बंगळुरू सावन नगरपालिकेचे आयुक्त आर पी नायक हांकां फोन करून रस्त्याचे नांवतक्टे मराठी, हिंदी भाशेंत कित्याक बरयल्यात असो जाब विचारिल्लो. तशेंच ते योग्य नाशिल्ल्याचें सांगून मराठीत बरयिल्ले बॉर्ड कुशीक काडपाक सांगिल्लें. ह्या वेळार आयुक्तांनी हे फलक मराठींत नासून प्रशासकी भाशा कन्नड आनी थळावी भाशा आशिल्ले कोंकणी भाशेंत आशिल्ल्याचें सांगलें. तशेंच कोंकणीची लिपी देवनागरी आशिल्ल्याचें म्हणिल्लें. उपरांत कांय संघटणांनी जिल्होधिकाऱ्याची भेट घेवन कोंकणी फलक कुशीक काडपाची मागणी केल्ली.

पूण जिल्होधिकारी मुल्यम मुगलीन हांणी हे विशीं अभ्यास करपा खातीर तीन दिसांची मुजत मागिल्ली. पूण तीन दीस वाट पळयनासतना कन्नड संघटणांनी कारवार नगरपालिका वाठारांतल्या कोंकणी नांवतकट्यांक काळें फासलें.

ह्या प्रकाराक लागून तिडकल्ल्या कोंकणी भाशिकांनी कारवार शार पुलीस स्टेशनार कागाळ दाखल करपा खातीर गेले तेन्ना पुलीस कागाळ दाखल करून घेनात. वयल्यान चेपण आशिल्ल्यान पुलीस कन्नड संघटणा विरोधांत कागाळ घेनाशिल्ल्याचें दिसून येता.