कारणाविणें वाहनां आडावं नाकात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुलीस म्हानिरिक्षकाचो येरादारी पुलिसांक आदेश

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजीः रस्त्यांचेर रावन गरजे भायर वाहनां आडावन नागरिकांची सतावणूक करपी खासा करून पर्यटकां खातीर त्रासाचे थारिल्ल्या येरादारी पुलिसांक आतां मर्यादा घातल्यात. एकाद्या वाहन चालकां कडल्यान येरादारी नेमांचे उल्लंघन जाल्ल्याचे स्पश्ट दिसत आसल्यारूच वाहन आडायात. नाजाल्यार कारण नासतना वाहनचालकांक त्रास दिवचो न्हय, असो आदेश गोंयचे पुलीस म्हानिरिक्षक ओमवीर सिंग हांणी येरादारी पुलिसांक दिला.

सेगीत पर्यटक आनी थळाव्यांक आडावन तांचे कडल्यान कागदपत्रां मागपी पुलिसांच्या सतावणुकीचे जायते प्रकार मुखार आयले. तशेंच विधानसभेंत हे विशीं कांय आमदारांनी आवाज काडले उपरांत सरकारान पुलीस खात्याक सुचोवण्यो केल्यात.
हे विशीं पुलीस म्हानिरिक्षक ओमवीर सिंग हांणी काल हे विशीं आदेश जारी केलाे. पुलीस लोकांचे सेवे खातीर आसतात, लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो करपा खातीर आसतात. ते खातीर कारण नासतना वाहनां आडावन लोकांक त्रास दिवचो न्हय, असो आदेश तांणी येरादारी पुलिसांक दिला.
गरज नासतना वाहनां आडावन वाहन चालकां कडेन कागदपत्रां मागतात. ताका लागून लोकांक त्रास जाता. पुलीस लोकांचे सेवे खातीर आसात, लोकांच्यो अडचणी सुटाव्यो करप, येरादारी सुरळीत जावपा खातीर येरादारीचेर देखरेख दवरप हे पुलिसांचें काम, अशें पुलीस म्हानिरिक्षक ओमवीर सिंग हांणी आदेशांत म्हणलां.
येरादारी पुलिसांनी 1 जानेवारी ते 30 एप्रील 2022 मेरेन चार म्हयन्यांत 60,840 जाणांचेर हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान कारवाय केल्या. सोरो पियेवन वाहन चलोवपी 280 जाणांचेर, अतीवेगान वाहन चलोवपी 2,253 जाणांचेर तशेंच वाहन चलयतना मोबायलाचो वापर करपी 1,249 जाणांचेर येरादारी पुलिसांनी कारवाय केल्या.
म्हाल व्हरपी वाहनांतल्यान प्रवाशांची येरादारी केल्ल्यान 716 जाणांचेर, येरादारी सिग्नल पाळूंक नाशिल्ल्या 1,116 जाणांचेर, परवानो नासतना वाहन चलोवपी 2,032 जाणांचेर, सीट बेल्ट घालिनासपी 606 जाणांचेर, दुचाकीचेर दोगां परस चड जाणांक बसोवन दुचाकी चलोवपी 3,767 जाणांचेर, काळ्यो कांचो आशिल्ल्या 19,131 वाहन चालकांचेर, क्रमांकपट्टी नाशिल्ल्या 2,567 जाणांचेर, वाहन क्रमांक वेवस्थीत नाशिल्ल्या 6,820 जाणांचेर, तांकी परस चड म्हालाची येरादारी करपी 2,972 जाणांचेर तशेंच हेर येरादारी नेमांचे उल्लंघन केल्ले खातीर 98,308 जाणांचेर कारवाय केल्या.

येरादारी पुलिसांचेर आतां मर्यादा
हाचे मुखार वाहनचालक नेमांक पाळो दिनात अशें स्पश्ट दिसल्यारूच वाहन आडावचे. तशेंच नेमांक पाळो दिनासपी वाहन चालकांक फक्त येरादारी पुलीस विभागाचे उपअधिक्षक आनी पुलीस निरिक्षक हांणी चलन दिवचें. तशेंच वाहन चालकांची कागदपत्रां तपासपाचे अधिकार फक्त पुलीस उपअधिक्षक आनी निरिक्षकांकूच आसात. हेर पुलिसांनी कागदपत्रां तपासपाचें काम करचें न्हय, अशें सिंग हांणी स्पश्ट केलें.संबंदींत विभागांच्या अधिक्षकांनी हे आदेश पाळचे. आदेशाक जे पाळो दिवचे नात, तांचेर योग्य ती कारवाय जातली, अशी शिटकावणी पुलीस म्हानिरिक्षकांनी दिल्या.