कारणां उदासीनतायेचीं…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आशावादीपणान उलोवचें. पूण, जायते फावटीं आमी उदासीनतायेचे खोलायेन पडटात. हें डिप्रेशन कित्याक जाता, तातूंतल्यान कशें भायर सरचें हाचेर विचार करप म्हत्वाचें. पूण, एकदां डिप्रेशनांतल्यान भायर सरले उपरांत तुमकां येस आनी खऱ्या सुखाची वाट मेळटा. फकत ताची जाणविकाय आसची पडटा. मनाचेर लक्ष दिवप. मागीर सगळेंच कुशीक पडटा.
उदासीनतायेचीं जायतीं कारणां आसतात. मन आनी कुडी मदलो समन्वय ना जावप. मनाक कमी लेखप आनी सतत कुडीक धांवडावप. सगळें साध्य करपाक संघर्श करप. ताचे बगर आमी समाधान माननात. म्हणल्यार चड करून असभाविक, भौतिक वस्तूं कडेन आमची प्रवृत्ती वाडटा. पयशे जोडले. नोकरी मेळ्ळी. कितेंय विकतें घेतलें, अशी येसस्वीपणाची व्याख्या करतात. ह्या सगळ्या गजालींक लागून उदासीनताय निर्माण जाता. घडयाळाच्या दिशेन हालचाल. आमचेर घडपी घडणुको आमकां जाय तशीं घडूंक जाय. आमच्या भोंवतणच्या लोकांनीय तशें करचें अशें समजून घेवप उदासीनतायेक कारणीभूत थारता.
उदासीनताय उणी करपाक एक सामको सोंपो उपाय आसा. सगळ्यांत पयलीं तुमचें मन आनी कुडीचो समन्वय करपाक तुमकां आवडटा तें कितें तरी करात. तुमकां आवडटा असो छंद करचो. गायन, वाद्य वाजोवप, गजाली मारप आसतलें. पुस्तक वाचन जातलें. आमी पयलीं ह्यो गजाली करपाक जाय. आनिकूय एक म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आमी वेळार जेवंक जाय. वेळार न्हिदूंक जाय. थोडें शारिरीक थाकाय हाडपी कामूय करचें. पांयांनी चलप, खेळ खेळप, धांवप हाका लागून तुमचे कुडी वांगडाच तुमचें मनूय मुक्त जातलें. ह्यो गजाली मनाक रोगप्रतिकार शक्त वाडोवपी म्हूण काम करतात.
आमी वर्तमानांत जगपाक शिकपाक जाय, आमच्या विचारांनी वर्तमानांत जगपाक जाय. आमी वर्तमानांत आसल्यार आनी भूतकाळाचो वा फुडाराचो विचार केल्यार हें काम जावचें ना. तुमी स्वता कडेन सर्त करतात हें सदांच तुमच्या मनांत दवरात. आमचे मुखार हेर लोक गेले. तांचे कडेन व्हड व्हड गाडयो आयल्यो. खरें म्हणल्यार असो विचार ते व्यक्तीं खातीर आसता. जेन्ना आमी आमचो मोग खंयच्याय भायल्या जगाच्या गजालीचेर आदारून दवरतात तेन्ना तो आमकां हानीकारक थारता. हें टाळपा खातीर स्वताचो मोग करचो. उदासीनताय सुटतली.
तुमच्या जिवितांतलो कोण तरी कितें सांगता. तो तें मनांत अशे तरेन भितर घालता की थंय सोबीत नातें मातयेमोल जाता. तो मनीस असो कित्याक उलयलो असो समज मनांत इतलो घट्ट रुजती की आमी सतत अस्वस्थ जातात. जायते फावटीं ताचो तुमच्या घराचेर, करियराचेर, येसस्वीतेचेर भयानक परिणाम जाता.
श्रद्धा म्हळ्यार श्रद्धा. तिचो एका विचारा कडेन लागींचो संबंद आसता. ताका लागून तरेकवार मानसीक समस्या निर्माण जातात. ताका लागून एका खिणाक नातें नश्ट जाता. जेन्ना कितेंय घडटा तेन्ना आमी ताचेर कशें विचार करतात? तुमचीं मतां कशीं आसात? ताका लागून ताचे परिणाम बरे वा वायट हें थारता. म्हणजेच ह्या सगळ्यां फाटल्यान श्रद्धा आसा.
जायत्या वर्सां आदीं घडिल्लीं घडणूक लोकां खातीर अजूनय ताजीं आसता. ती घडली तेन्ना जितली वेदनादायक आशिल्ली तितलीच ते घडणुकेचो विचार आयज लेगीत जायत्या जाणांक त्रास दिता. तुमकां अस्वस्थ करपी विचारांच्या उरफाटें दिसता जाल्यार तांकां सकारात्मक विचारांत बदलपाक जाय. मागीर तुमकां दिसतलें की हांव आतां रागान भरिल्लो ना. रातची बरी न्हीद येता. देखून आमी कितें केलें, तें म्हळ्यार मनांत एक नवो समज निर्माण करप. कारण घडणुको आमच्या हातांत नात. पूण खंयच्याय खिणाक ताचे विशीं सकारात्मक समजुती आनी विचार निर्माण करप तुमचेर आसता. आमकां तें करचें पडटलें.

गौरी भालचंद्र
9422373926