काम करप वा करप ना बायलेचेर निंबून तिणें नोकरी करचीच हें बंधनकारक ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुंबय हायकोर्ट ः घोवान बायलेचें भरणपोशण करपाचो आदेश

मुंबय ः बायल पदवीधर आसल्यार तिका नोकरी करपाची गरज ना असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान शेनवारा दिलो. काम करप वा ना करप हें बायलेन थारावचेलें आसता. ती जरी शिकिल्ली सवरिल्ली आसली तरी तिणें नोकरी करचीच अशें बंधनकारक ना अशेंय न्यायालयान स्पश्ट केलां.
मुंबय उच्च न्यायालयाचीं न्यायाधीश भारती डांगरे हांणी हो आदेश दिलो. बायल शिकिल्ली सवरिल्ली आसली वा पदवीधर आसली तरी तिणें नोकरी करचीच अशें तिचेर बंधन कोणूच घालूंक शकना. तिका जाय जाल्यार ती घरांत लेगीत बसूंक शकता अशेंय डोंगरे हांणी सांगलें.

कितें हें प्रकरण?
एका घोवान दाखल केल्ल्या फेरविचार अर्जाचेर मुंबय उच्च न्यायालयांत सुनावणी सुरू आसली. तातूंत पुण्याच्या कुटुंबीक न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिल्लें. हातूंत घोवाक बायलेचें भरणपोशण करपाचो आदेश दिला. ह्या प्रकरणांत घोव-बायलेचें लग्न 2010 वर्सा जाल्लें. 2013 वर्सा बायल आपले चलये वांगडा रावंक लागली. एप्रील 2013 वर्सा बायलेन घोव आनी ताच्या कुटुंबा आड हिंसाचार कायद्यांतर्गत गुन्यांव दाखल केल्लो आनी कुटुंबाच्या भरणपोशणाची मागणी केल्ली.


‘काम करप काय ना ही बायलेची निवड’
ह्या प्रकरणांत सुनावणे मजगतीं घोवाचो वकील अभिजीत सरवटे हांणी बायल नोकरी करता आसतनाय घोवाक पोटगी दिवपाचो कुटुंबीक न्यायालयान चुकीचो आदेश दिला म्हणपाचें न्यायालयाचे नदरेक हाडून दिलें. त्या वेळार न्यायमूर्ती भारती डांगरे हांणी घरांतले बायलेन अर्थीक योगदान दिवंकूच जाय हें आमच्या समाजान अजून मान्य करूंक ना म्हणपाचें सांगलें. काम करप वा ना करप ही बायलेची निवड. आयज हांव न्यायाधीश आसां. फाल्यां समजा हांव घरा बसलें जाल्यार तुमी म्हणटले, हांव न्यायाधीश जावपाक पात्र आसां आनी हांवें घरा बसचें न्हय अशें न्यायाधिशांनी वकिलाक विचारलें.