कामुर्ले शांतादुर्गा कळंगूटकान्नदेवस्थानाची जमीन बळकायली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हाजनांचे चवकशींतल्यान प्रकार उक्ताडार, 90 हजार 75 चौखण मिटर जमनीचो आस्पाव

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशें: बार्देस म्हालांतल्या जमीन बळकावपाचे प्रकार आतां उक्ताडार येत आसात. कामुर्ली पंचायत वाठारांतल्या हुड्ड्यार वागाळी हांगासरल्या श्री शांतादुर्गा कळंगूटकान्न देवस्थान, नानोडें हांचे मालकीची सुमार 90 हजार चौखण मिटर जमनी भायले भायर अनवळख्यांनी बळकायल्या अशें देवस्थान समितीचे आदले अध्यक्ष दिगंबर सावंत हांणी सांगलें, श्री शांतादुर्गा कळंगूटकान्न देवस्थान नानोडें हांच्या मालकीची हुड्ड्यार कामुर्ली हांगासरले सर्वे क्रमांक 170/0 आनी 170/1 मदली जमीन देवस्थान समितीक काळखांत दवरून बळकायिल्ल्याचें समजलां. ह्या जमनीची कागदपत्रां आपणें पुरातत्व खात्या कडल्यान मेळयल्यांत आनी तातूंतल्यान हो गैरप्रकार उक्तााडार आयला असो दावो तांणी केला.
देवस्थानाच्या खूबशा म्हाजनांनी ह्या गैरप्रकारा विशीं अजाप उक्तायलां. देवस्थानाची जमीन परतून देवस्थानाच्या ताब्यांत येवची हे खातीर आमी सगले यत्न करतले असो निश्चेव ह्या म्हाजनांनी केला अशें सावंत हांणी सांगलें.

हुड्ड्यार वागाळी कामुर्ली हांगासरली सर्वे क्रमांक 170/0 मदली 44,325 चौखण मिटर आनी सर्वे क्रमांक 170/1 मदली 45,750 चौखण मिटर मेळून 90 हजार 75 चौखण मिटर जमनीचो हातूंत आस्पाव आसा. देवस्थानाचे मालकीचे हे दोनूय भुखंड दोन मनशांनी भायले भायर बळकायल्यात.