कान

Close up of female ear

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केन्ना- केन्ना कान बरें आयकतात आनी वायटूय आयकतात. हाचो परिणाम कसो जाता तें समजून घेतल्याचेर थारता. नाजाल्यार वाऱ्या वयल्यो गजाली वाऱ्यार हुबून सगळें दुशीत करता.

पूत शाळेंतल्यान धांवत आयलो. शाळा म्हणचे परस केजी म्हणल्यार आयकूपाक बरें दिसता. ह्या केजीचो अर्थ खबर नासलो तरीय सगळ्यांक आपलो स्टँडर्ड म्हयन्याची फी फारीक करता तेन्ना समजून येता. आपलो भुरगो खंयच्या स्टँडर्डाक आसा ताची याद उरना, तेन्ना आमची शाळाच बरीं अशें दिसता. पूण सरकाराक हाचे सोयर- सूतक ना. सरकारी शाळा बंद जाल्यात, काय बंद केल्यात, हाची जाण केजी कोण चलयता हाचे वयल्यान समजू शकता.
केजींतल्यान येवन पूत सांगता- ‘डॅडी, आयज आमकां पार्ट ऑफ बॉडी लर्न करून यो म्हूण सांगलां’. पुस्तक उगडून केसां वयल्यान पायां मेरेन ताणें नांवां कशीं- बशीं पुटपुटली. हांगा टिचरीची तोखणाय करीन दिसता. प्रत्येक उतराचो उच्चार आनी अर्थ सांगून टीचर भुरग्यांक समजयता. म्हज्या कानांत ताचीं हीं उतरां घुसतालीं. आयकून खोस भोगली. केन्ना- केन्ना कान बरें आयकतात आनी वायटूय आयकतात. हाचो परिणाम कसो जाता तें समजून घेतल्याचेर थारता. नाजाल्यार वाऱ्या वयल्यो गजाली वाऱ्यार हुबून सगळें दुशीत करता. असा हो आमचो कान.
दुसरो कान लोकांच्या दोळ्यां मुखार येता तो रस्त्या वयलो. हो खंयचो कान? असो थोड्यांक प्रस्न पडटलो, पूण जाणकरांक ह्या कानाचो बरो उगडास येतलो. आयज सगळे रस्ते फोंडकुलांनी भरल्यात तरीय कान आपलें अस्तित्व तिगोवन आसा. रस्त्या कुशीन पावसाचें उदक वचपाक खळी, व्हालेत मारतात. ही खळी व्हाळाक मेळटा थंय रस्त्या पोंदच्यान उदक पासार जावपाक तुंम आसता. ताचेर चिऱ्यांचे बांदकाम करतात तो हो कान. ह्या कानार बसून सांजवेळार जाणत्यांनी विसव घेवन आपलो वेळ पासार केला. तरेकवार गजालींनी हांसल्यात. हांगां मोगाची गांठ पडल्या. पावसांत ह्या कानाची चड चर्चा जाता.
माती सांठून कान पुरवलो. उदक रस्त्यार पावता. सगळ्यांची धावपळ जाता. आमची गाडी आंगणांत व्हरपाक गेटी फुडल्या व्हालेतीन माती मारून आमी चर पुरयता आनी उदक रस्त्यार सांठटा तेन्ना पंचाक बोटां दाखयता. जाण्टेले रस्त्यान वतना कान पळोवन यादींनी घुस्पून वतात. तेन्ना तांच्या तोंडार हांसो फुलोवपी हो कान मतींत उरता.

विनोद लक्ष्मण गावडे
9823547047