काणकोणात रेल्वे थांब्या विशीं ठोस आस्वासन ना रेलो रोको आंदोलन करपाची काणकोणकारांची शिटकावणी

पत्रकारां कडेन उलयतना शांताजी नायक गांवकार, राजेंद्र देसाय आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः काणकोण रेल्वे स्टेशनांत लांब पल्ल्यांच्या रेल्वेंक थांबो दिवपा विशी कोंकण रेल्वेच्या वरिश्ठ अधिकारी  ठोस आस्वासन दिवपाक शकले नात. ताका लागून पंदरा दिसां उपरांत रेल रोको आंदोलन करपाची शिटकावणी काणकोणकारांनी दिल्या. फाटल्या 13 जानेवारीक धरणे आंदोलना वेळार काणकोणचे मामलेदार मनोज कोरगांवकार हांणी आंदोलक आनी रेल्वे अधिकाऱ्यांची बसका घेवपाचें आस्वासन दिल्लें. ते प्रमाण बिरेस्तारा ही बसका जाली.
कोंकण रेल्वेचे विभागीय वेवस्थापक बाळासाहेब निकम आनी येरादारी वेवस्थापक सुनील नारखडे हांणी आंदोलकां कडेन उलोवणी केलीं. काणकोण रेल्वे स्टेशनांत थांब्याची मागणी रेल्वे बोर्डाक धाडटले  इतलेंच  सुनील नारखडे हांणी परत एक फावट  सांगलें. धरणे आंदोलना वेळार लेगीत तांणी हेंच सांगिल्लें. रेल्वे थांब्या विशीं ते ठोस आस्वासन दिवपाक शकले नात आनी बसकेक आयिल्ले लोक बसका सोडून गेले.
लांब पल्ल्यांच्या रेल्वेंक काणकोण रेल्वे स्टेशनांत कोरोना म्हामारी पयलीं आशिल्ले  थांबे परत सुरू करचे इतलीच काणकोणकारांची मागणी आसा. हे थांबे नाशिल्ल्यान तांका रेल्वे धरपाक कारवार वा मडगांवा वच्चें पडटा. ज्येश्ठ नागरिकांक ताका लागून त्रास जातात हें कोंकण रेल्वे म्हामंडळाक  काणकोण ज्येश्ठ नागरीक मंचान   कळीत केल्लें.  तरीय काणकोणकारांचे मागणेक म्हामंडळ किंकोत करता हें स्पश्ट जालां. ताका लागून आंदोलन परत सुरू करून रेल रोको करतले अशें आंदोलकांचे  फुडारी शांताजी नायक गांवकार हांणी बसके उपरांत सांगलें.
काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार हांणी लेगीत थांब्या विशीं रेल्वे प्रशासना कडेन पत्रवेव्हार केला. ताकां ते  विशीं कसलीच जाप दिनास्तना म्हामंडळाक काणकोणकारांचो एके तरेन अपमान केला. काणकोणांत लांब पल्ल्यांच्या रेल्वेक थांबो मेळचो ही आमची मागणी आसा. ताचे स्रय कोणेय घेतलें जाल्यार आमची कांय हरकत ना अशें काणकोणचो आदलो नगराध्यक्ष राजेंद्र देसाय हांणे सांगलें.
मजगतीं, सभापती रमेश तवडकारा कडेन संपर्क सादलो तेन्ना काणकोण रेल्वे स्टेशनांत मुखेल रेल्वेंक थांबो मेळचो ही आमची मागणी फावो अशी आसा. कोकण रेल्वे बोर्डाचो गोंयांतलो वांगडी संजीव देसाय, अधिकारी सुमेर सिंग चौधरी तशेंच हेर पदाथिकाऱ्यांची आमी भेट घेतले. 29 जानेवारी मेरेन लोकसभा अधिवेशन चलतलें. ते उपरांत ही भेट घेवन मागणे संबंदी वाट काडटले अशें तांणी सांगलें.
बिरेस्तारा काणकोणा जाल्ले बसकेक ज्येष्ठ नागरिक मंचाचे अनिल भगत, उल्हास पै भाटीकार, नगरसेवक धीरज नायक गांवकार, प्रशांत देसाय, मधुकर देसाय, संदेश तेलेकार, आदले नगराध्यक्ष श्यामसुंदर देसाय, रंगनाथ नायक गावकर, राजू राणे, म्हाळगो गांवकार, गोविंद लोलयेंकार, सागर नगर्सेकार, आशा नगर्सेकार,  प्रकाश भांगले, वैभव फळदेसाय, अजय नायक गांवकार, वैष्णव पेड़णेकार, मनेश नायक गांवकार,वालेरियन व्हियेगश, मॉजेस फ़र्नाडीस  हाजीर आशिल्ले.