काणकोणां चित्रीकरणाक लागून येरादारीक आडमेळीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संजय कोमरपंत

गोंय मनरिजण सोसायटीन चित्रीकरणा खातीर दिल्ले परवानगेचो अर्जदारा कडल्यान गैरवापर केला. ह्या चित्रीकरणाक लागून कारवार-मडगांव महामार्गा वयल्या मनोहर पर्रीकार बगल मार्गा वयले येरादारीक आडमेळीं निर्माण जाली. ताका लागून कामा निमतान मडगांवां प्रवास करपी कर्मचारी आनी हेर प्रवाशांक त्रास सोंसचो पडलो.
मेळिल्ले माहिती प्रमाण गोंय मनरिजवण सोसायटीन 13 मे सकाळीं 7 ते रातीं 9 वरां मेरेन गालजीबाग माशें रस्तो आनी पूल हाचेर चित्रीकरणा खातीर 38,600 शुल्क भरून कांय अटींचेर परवानगी दिल्ली. तातूंत काब द राम भूशीर, काब द राम गांवचो रस्तो, वेळ्ळी रस्तो ह्या वाठारांचो बिरेस्तारा आनी शुक्रारा सकाळीं 7 ते 9 वरां मेरेन आसपाव केल्लो.
शुक्रारा सकाळीं मनोहर पर्रीकार बगल मार्गाच्या गालजीबाग पुलाचेर चित्रीकरण सुरू आसतना मोट्या प्रमाणांत येरादारीची कोयंडी जावन येरादारी ठप्प जाली. ह्या चित्रीकरणा खातीर परवानगी दितना गोंय मनरिजवण सोसायटीन संबंदीत सगल्या गांवच्या पंचायतींक कळयिल्लें. पूण गालजीबाग पुलाचो कांय वाठार लोलयें पंचायत क्षेत्रांत येता आनी लोलयें पंचायतीक कळोवंक ना अशें सरपंच सचिन नायक हांणी सांगलें.