कांदोळी पंचायत प्रभाग फेररचणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय खंडपिठान याचिका काडली निकालांत


पणजी : गोंयांत फुडल्या कांय दिसांत पंचायत वेंचणुको जावपाच्यो आसात. ते खातीर राज्य वेंचणूक आयोगान ग्रामपंचायत प्रभागांची फेररचणूक अधिसुचीत केल्या. हातूंत कांदोळी पंचायतींतल्या प्रभागा विशीं दिल्ले आव्हान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान भायरायलां.
ह्या प्रकरणांत रोशन माथियास आनी हेरांनी खंडपिठांत याचिका दाखल केल्ली. हातूंत तांणी राज्य सरकार, गोंय राज्य वेंचणूक आयोग, वेंचणूक नोंदणी अधिकारी आनी हेरांक प्र्र​तिवादी केल्ले. वेंचणूक आयोगान पंचायत प्रभागांची फेररचणुकेचो मसुदो राज्यांतल्या सगल्या पंचायतींनी नागरिकांच्याे हरकतीं जाणून घेवपाक दवरिल्लो. ते प्रमाण कांदोळी पंचायतींतूय मसुदो दवरिल्लो. ह्या मसुद्यांक याचिकादारान 4 मार्चा 2022 दिसा हरकत घेतिल्ली. तातूंतल्या कांय प्रमाणांत हरकतींचे निवारण केलां. मात हेर हरकती विशीं याचिकादाराक बाजू मांडपाक मेकळीक दिवंक नाशिल्ल्याचो दावो करून याचिकादारान खंडपिठांत याचिका दाखल केल्ली.
मजगतीं, राज्य वेंचणूक आयोगान 25 एप्रीलाक पंचायत प्रभागांची फेररचणूक अधिसुचीत केल्या. तशेंच संबंदींत पत्र बिरेस्तारा खंडपिठांत सादर केलें. अधिसुचोवणी जारी केल्ल्यान याचिकादारान खंडपिठा कडेन याचिका दुरुस्ती करपाक परवानगी मागिल्ली. ताची दखल घेवन खंडपिठान याचिकादाराक मेकळीक दिल्या. ते प्रमाण याचिकादारान याचिकेंत दुरुस्ती करून अधिसुचोवणी रद्द करपाची मागणी खंडपिठा कडेन केली. हाची दखल घेवन खंडपिठान शुक्रारा विशेश सुनावणी घेतली.
याचिकादारान आपल्या हरकतींचें निवारण करूंक नाशिल्ल्याचो दावो करून पंचायत प्रभागांची फेररचणूक अधिसुचीत करपाची मागणी केली. ही मागणी खंडपिठान भायरावन याचिका निकालांत काडल्या. तशेंच हे विशीं याचिका दाखल करपाक मेकळीक दिवपाक न्हयकार दिला.