कांदोळी, कळंगूट दर्यादेगेर बोरवेल, सोकपीट उबारतना खात्याची आडनदर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खंडपिठान धरलो धारेर; बोरवेल सील करपाचो आदेश

पणजी: कांदोळी आनी कळंगूट दर्यादेगेर व्हड प्रमाणांत बोरवेल आनी सोकपीट उबारीत आसतना संबंदीत खात्यान ताचे कडेन आडनदर केल्ल्याचें निरिक्षण नोंद करून मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान बरोच धारेर धरलो. तेच बरोबर संबंदीत सुवातेर उबारिल्ल्यो बोरवेल ताकतिकेन सील करात, तशेंच संबंदितांक ताचो परवानो रद्द करपा संबंदी कारणां दाखय नोटीस दिवन खंडपिठांत कृती अहवाल सादर करपाचो आदेश जारी केला. हे विशींचो आदेश न्या. महेश सोनक आनी न्या. भारत पी. देशपांडे ह्या दोन वांगडी खंडपिठान जारी केला.

ह्या प्रकरणांत रुबीन फ्रांको हाणें खंडपिठांत जनहीत याचिका दाखल केल्या. तातूंत ताणें राज्य सरकार, पर्यटन खातें, गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझॅडएमए) आनी कळंगूट पंचायतीक प्रतिवादी केल्यात. कांदोळी आनी कळंगूट दर्यादेगांचेर व्हड प्रमाणांत बोरवेल आनी सोकपीट उबारिल्ल्याचो दावो करून जनहीत याचिका दाखल केल्या. ते खातीर याचिकादारान खंडपिठांत पुरावे सादर केल्यात.

हाची दखल घेवन खंडपिठान फाटले सुनावणे वेळार पर्यटन खात्याक वाठाराची पळोवणी करून अहवाल सादर करपाक सांगिल्लें. ते प्रमाण बुधवारा जाल्ले सुनावणे वेळार पर्यटन खात्यान कांदोळी वाठारांत 23 बोरवेल आशिल्ल्याची म्हायती सादर केली. तशेंच 17 शॅक धनयांनी सोकपीट उबारिल्ल्याची म्हायती सादर केली. तेच बरोबर कळंगूट दर्यादेगेर 108 मदल्या 19 शॅकांची पळोवणी केल्ल्याचो अहवाल खंडपिठांत सादर केलो.

हाची दखल घेवन खंडपिठान बरोच धारेर धरलो. तशेंच बेकायदो उबारिल्ले बोरवेल ताकतिकेन सील करून 14 फेब्रुवारी दिसा कृती अहवाल सादर करपाचो निर्देश जारी केला. तशेंच शॅकधारकांनी शॅक धोरणाचें उल्लंघन करून सोकपीट उबारिल्ल्यान तांचो वेवसाय बंद करपाचें तशेंच तांचे परवाने निलंबीत करपा संबंदी 17 फेब्रुवारी पयलीं कारणां दाखय नोटीस दिवची. तातूंत जाप दिवपा खातीर सात दिसांची मुजत दिवची. तेच बरोबर 20 फेब्रुवारी मेरेन वयलीं कारणां दाखय नोटीस निकालांत काडपाचे निर्देशूय खंडपिठान दिल्यात.

मजगतीं, खंडपिठान गोंय प्रदुशण नियंत्रण मंडळाक (जीपीसीबी)क प्रतिवादी करपाक मंजुरी दिली. तशेंच सगल्या यंत्रणांनी कांदोळी आनी कळंगूट दर्यादेगांची पळोवणी करून 21 फेब्रुवारी मेरेन अहवाल सादर करपाचे निर्देश खंडपिठान दिल्यात. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 22 वेर जातली.