कांकणामड्डी दोंगर : सगल्या परवान्यांचो फेरनियाळ घेवचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमदार युरी आलेमांव हांचें  मंत्री विश्वजीत राणे हांकां पत्र

मडगांव:  कुंकळ्ळी पालिकेन कांकणामड्डी वाठारांत बेकायदेशीर दोंगर कापपाच्या कामाक दिल्लो स्थगिती आदेश फाटीं घेवपा खातीर  पालिका मुख्याधिकाऱ्यांचेर सरकारांतल्या उंचेल्या अधिकाऱ्यां कडल्यान दबाव येवपाची शक्यताय मतींत घेवन कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमांव हांणी नगर नियोजन आनी नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणे हांकां पत्र बरोवन ह्या कामा खातीर नगर नियोजन खात्यान दिल्ल्या सगल्या परवान्यांचो फेरनियाळ घेवपाची तशेंच कुंकळ्ळी पालिकेन दिल्लो ‘काम बंद’ आदेश जारी दवरपाची मागणी केल्या.
संवसारीक पर्यावरण दिसा म्हणल्यार 5 जूनाक बरयिल्ल्या ह्या पत्रांत कुंकळ्ळी मतदारसंघांतल्या कांकणामड्डी वाठारांत बेकायदेशीर दोंगर कापणी करून जमनीचे भूखंड करपाच्या यत्ना विशीं नगर नियोजन मंत्र्याचें लक्ष ओडून घेतलां.
कुंकळ्ळेंतल्या नागरिकांनी ह्या बेकायदेशीर कामाक खर विरोध करीत पालिके कडेन कागाळ करून हें काम बंद उडोवपाची  विनंती केले उपरांत मुख्याधिकाऱ्यांनी ह्या  कामाक स्थगिती दिवपी आदेश दिल्ल्याचें पत्रांत स्पश्ट केलां. मात हें काम करप्यांनी नगर नियोजन खात्या कडेन परत एक फावट अर्ज करून काम सुरू करपाचो परवानो मेळयला अशें आमदार युरी आलेमांव हांणी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे नदरेक हाडून दिलां.
कुंकळ्ळी पालिका मुख्याध्याकाऱ्यांनी दिल्ल्या काम बंद आदेशाक पालिका संचालकां कडेन आव्हान दिवपाचो यत्न ह्या बेकायदेशीर काम करप्यांनी केले उपरांत वरिश्ठां कडल्यान हो आदेश फाटीं घेवपा खातीर आतां मुख्याधिकाऱ्यांचेर दबाव येता अशें आलेमांव हांणी पत्रांत स्पश्टपणान नमूद केलां.
कांकणामड्डी वाठारांत कुंकळ्ळेचो राखणदार आजोबाची सासाय आसा. ह्या वाठारांत थळाव्यांच्यो धर्मीक भावना खर आसात. थळावे लोक दर बुधवारा आनी आयतारा हे सुवातेर राखणदाराक  ‘सूर-रोंट’ घालतात अशें आलेमाव हांणी  पत्रांत म्हणलां. हो वाठार वेवसायीक क्षेत्रांतल्यान वगळावप गरजेचें आसा अशेंय पत्रांत बरयलां.
कुंकळ्ळी पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी 8 जूनाक हे बेकायदेशीर दोंगर कापणे आड कागाळ केल्ल्यांक सुनावणे खातीर आपयल्यात.  त्याच दिसा कामाक दिल्ली स्थगिती फाटीं  घेवपाचो मुख्याधिकाऱ्यांचो डाव आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रांनी दिली.