काँग्रेसीक परतून खांवटें, 8 आमदार आयज भाजपांत ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लोबो, दिगंबर, संकल्प, कार्लुस, राजेश, केदार हांच्या नांवांची चर्चा

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : काँग्रेसीचेर परतून पक्षांतराचें संकश्ट येवपाची शक्यताय आसा. फाटले कांय दीस सुरू आशिल्ली राजकी चर्चा आयतारा काँग्रेसच्या आठ आमदारांच्या भाजप प्रवेशा उपरांत सोंपपाची शक्यताय आसा.

काँग्रेसच्या आमदारांची भाजपांत प्रवेशा विशींची चर्चा वावडी आशिल्ल्याचो दावो काँग्रेसीन केला. पूण काँग्रेसचे आठ आमदार आयताराच भाजपांत प्रवेश करतले अशी म्हायती भाजपांतल्या गोपां कडल्यान मेळ्ळ्या.
विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो, ज्येश्ठ अामदार दिगंबर कामत, शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो, साळगांवचे आमदार केदार नायक, हळदोणेंचे आमदार कार्लुसू फेरेरा, कुमारजुंवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार आनी कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमांव हे आठ जाण आयतारा भाजपांत प्रवेश करतले अशी चर्चा आसा.
केपेंचे आमदार आल्टन डिकॉस्ता हांच्या नांवाचीय चर्चा सुरू आसा. पूण तांचे विशीं निश्चीत म्हायती मेळूंक ना.
विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल लागले पसून नाराज आशिल्ले दिगंबर कामत दोन दिसां पयलीं दिल्ली भोंवडेर गेल्ले. थंय तांणी भाजपाच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यां कडेन आठ आमदारांच्या पक्षांतरा विशीं चर्चा केल्या. थंयच्यान तांकां ‘ग्रीन सिग्नल’ मेळ्ळा. ते प्रमाणूच पावसाळी अधिवेशनाक सुरवात जावपाचे पयलीच (आयतारा) दिगंबर कामत हांचे सयत आठ आमदार भाजपांत प्रवेश करतले.
काँग्रेसचे सध्या इकरा आमदार आसात. तांचे मदले दोन तृतियांश म्हणल्यार आठ आमदार फुटल्यार तांकां परतून वेंचणूक लडोवची पडची ना. ताका लागुनूच दोन तृतियांश गटान भाजपांत प्रवेश करपाचे निश्चीत केलां, अशी म्हायती काँग्रेसींतल्या गोपां कडल्यान मेळ्ळ्या.
मजगतीं, काँग्रेसचे आठ आमदार भाजपांत प्रवेश करतले, अशी चर्चा सुरू जाले उपरांत काँग्रेसचे गोंय प्रभारी दिनेश गुंडू राव शेनवारा गोंयांत दाखल जाल्यात. मिरामार हांगाच्या एका हॉटेलांत तांणी आमदारांची बसका घेतली. हे बसकेक दिगंबर कामत वगळून हेर सगले आमदार हाजीर आशिल्ले. बसकेंत सोमारच्यान सुरू जावपी विधानसभा अधिवेशना विशीं चर्चा जाली. अधिवेशनांत सरकाराक खंयच्या प्रस्ना वयल्यान घेरपाचे हाचे विशीं रणनीती निश्चीत जाली, अशी म्हायती आमदारांनी
दिली.
प्रभारी दिनेश राव हांणी पक्षांतरोचो मुद्दो उपस्थीत केलो. ताका लागून सगल्यांनीच पक्षांतरा विशीं वावड्यो सुरू आसून सगल्या आमदारांनी काँग्रेसी वांगडाच रावपाचे निश्चीत केल्ल्याचे तांकां सांगलें, अशी म्हायतीय गोपां कडल्यान
मेळ्ळ्या.

लोबो मंत्री राणे हांकां ‘चेकमेट’ दिवपाचे तयारेंत
फाटल्या कांय दिसां पसून मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ओडीपी, पीडीए ह्या विशया वयल्यान विरोधी पक्षफुडारी मायकल लोबो हांचें मदीं वाद सुरू आसा. लोबोंच्या घोटाळ्याचो अहवाल अधिवेशनांत सादर करतलो, अशी शिटकावणीय मंत्री राणे हांणी दिल्या. ताचे पयलीच मायकल लोबो भाजपांत प्रवेश करून मंत्री विश्वजीत राणे हांकां ‘चेकमेट’ दिवपाचे तयारेत अासात, अशी म्हायती मेळ्ळ्या. हाचे कडेन सगल्यांच्यो नदरो आसात.

तीन वर्सां पयलीं आयच्याच दिसा फुटिल्ले 10 आमदार
10 जुलय 2019 आदले विरोधी पक्ष फुडारी चंद्रकांत कवळेंकार हांचे सयत काँग्रेसच्या 10 आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केल्लो. हे घडणुकेक लागून गोंयची देशभर चर्चा जाल्ली. हे घडणुकेक आयतारा तीन वर्सां पुराय जातात. त्याच म्हुर्तार आनीक आठ आमदारांक भाजपांत घेवन प्रदेश काँग्रेसीक धपको दिवपाचे यत्न भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी सुरू केला, अशी म्हायती गोपांनी दिली.

आमी काँग्रेसी वांगडाचः लोबो
विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल लागले पसून काँग्रेसचे आमदार भाजपांत प्रवेश करतले, अशो चर्चा सुरू आसात. पूण अजून मेरेन एकाय आमदारान भाजपांत प्रवेश करूंक ना. आमी सगले जाण काँग्रेसी वांगडाच आसात. सोमारच्यान सुरू जावपी अधिवेशनांत विवीध प्रस्नां वयल्यान सरकाराक धारेर धरतलें, अशें विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.