कवळें पंचायतीचे कोयरा शेडीक अनवळख्यांनी लायलो उजो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुमार 3 लाखाचें लुकसाण; ग्रामसभा घेवंक नाशिल्ल्यान तिडक काडिल्ल्याचो दुबाव

फोंडें: कवळें पंचायतीचे कोयराचे शेडीक आयतारा रातीं अनवळखी मनशांनी उजो लायिल्ल्यान सुमार तीन लाख रुपयांचें लुकसाण जालें. उजो पालोवपा खातीर पांच उजो पालोवपी दळाच्या बंबांचो वापर केलो. कवळें पंचायत मंडळान आयतारा ग्रामसभा घेवंक नाशिल्ल्यान तिडके भितर अनवळख्यांनी कोयराचे शेडीक उजो लायिल्ल्याचो दुबाव उक्तायतात. सरपंच राजेश कवळेंकार हांणी अनवळख्यां आड फोंडें पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्या. दुबावितां आड खर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या.

आयतारा रातीं 12 वरांच्या सुमाराक अनवळख्यांनी पंचायत कचेरे मुखार आशिल्ले कोयराचे शेडीक उजो लायलो. पंचायत वाठारांतलो एकठांय केल्लो कोयर सोमारा सकाळीं वाहनांतल्यान व्हरपाचो आशिल्लो. पूण आयतारा अनवळख्यांनी उजो लायिल्ल्यान कोयराची शेड पुरायपणान लासून गोबर जाली.

आयतारा सकाळीं पंचायतींत ग्रामसभेचें आयोजन केल्लें. पूण कांय कारणाक लागून ग्रामसभा रद्द केल्ली. ग्रामसभा घेवंक नाशिल्ल्यान अनवळख्यांनी कोयराक उजो लायिल्ल्याचो दुबाव उक्तायतात. हे शेडीचें सुमार तीन लाख रुपयांचें लुकसाण केल्ले खातीर फोंडें पुलीस स्टेशनार अनवळख्यां आड कागाळ केल्या. तशेंच सीसी कॅमेऱ्यांत दिसून आयिल्ले पुरावे लेगीत पुलिसां कडेन दिल्यात.

कवळें पंचायतीचे सरपंच राजेश कवळेंकार हांणी आयताराची ग्रामसभा रद्द केल्ल्यान अनवळखी मनशांनी कोयराचे शेडीक उजो लायिल्ल्याचो दुबाव उक्तायला. कोयराचे शेडीक उजो लावन अनवळख्यांनी पंचायत वाठारांतल्या लोकांचें लुकसाण केलां. ताका लागून दुबावितां आड खर कारवाय जावप गरजेचें आसा. ग्रामसभेंत खूबशे जाण कोयराचे शेडीक विरोध करीत आशिल्ले. पूण पंचायती कडेन हेर सुवात नाशिल्ल्यान न्यायालयाच्या आदेशान शेड तयार केल्ली. शेडीक उजो लागिल्ल्यान फुडले चार-पांच दीस पंचायत वाठारांतलो कोयर एकठांय करप शक्य जावचें ना अशें कवळेंकार हांणी सांगलें.

आयतारा जावपी ग्रामसभा कांय कारणांक लागून रद्द करपाचो निर्णय पंचायत मंडळान घेतिल्लो. सोमारा सकाळीं फोंडें म्हालाच्या गट विकास अधिकाऱ्या कडेन चर्चा करून नवी ग्रामसभा घेवपाची तारीख निश्चीत करपाची आशिल्ली. पूण अनवळख्यांनी कोयराचे शेडीक उजो लावन पंचायतीचें व्हड लुकसाण केलां. शेडींत सांठोवन दवरिल्लो कोयर सोमारा सकाळीं खाशेल्या वाहनांतल्यान व्हरपाचो आशिल्लो. आयतारा रातीं कोयराक उजो लावपा खातीर अनवळख्यांनी पेत्रॉलाचो वापर केल्ल्याचो दुबाव आसा. कारण कोयरान अचकीत पेट घेतिल्ल्याचें सीसी कॅमेऱ्यांत दिसून येत आशिल्ल्याचें सरपंच राजेश कवळेंकार हांणी सांगलें.