कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचो बार्देस म्हालाचेरूय परिणाम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तिळारी धरणांतल्यान उदकाची पुरवण जावनूय समस्या

म्हापशें: म्हादय न्हंयचेर कर्नाटक सरकाराचो नियोजीत कळसा-भांडुरा धरण प्रकल्प अस्तित्वाक आयल्यार हाचो फटको बार्देस म्हालाकूय बसतलो. सद्या ह्या म्हालाक तिळारी धरणांतल्यान उदकाची पुरवण जावन लेगीत खूबशा वाठारांनी उदकाची समस्या आसा.

अस्नोडें उदक शुद्धीकरण प्रकल्पा वतीन पुराय बार्देस म्हालाक उदका पुरवण जाता. हो 90 एमएलडी तांकीचो प्रकल्प आसा. जाल्यार फाटल्या वर्सा पर्वरे 20 एमएलडी उदक शुद्धीकरण प्रकल्प उबो रावला. गिरी, शिवोले आनी हणजूण्यां हे नियोजीत 20 एमएलडीचे प्रकल्प अजून लेगीत चालीक लागूंक नात.

बार्देस म्हालाची उदकाची भूक भागोवपी अस्नोडें तशेंच पर्वरी हे प्रकल्प तिळारी धरणाचेर निंबून आसात. तिळारी धरणाचे उदक बंद जायत जाल्यार पार न्हंय आनी आमठाणें धरणांतल्यान म्हालाक उदकाची पुरवण करतात. आमठाणें तशेंच पार न्हय ही म्हादयची उपन्हंय आसा.

कळसा-भांडुरा धरण उबारल्यार म्हादय न्हंयचें उदक उणें जातलें. तशेंच तिळारी धरणाक जोडपी हुळंद-केंद्रे न्हंयचें उदक लेगीत उणें जातलें. चोर्ला घांट वाठारांत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून ह्या न्हंयांची निर्मिती जाल्या. अशा वेळार वयल्या धरणाक लागून गोंयाक मेळपी हें उदक मलप्रभेंत वतलें. ताका लागून हाचो थेट फटको बार्देस म्हालाक बसतलो.

सद्याच्या काळांत भर पावसाच्या दिसांनी आनी गिमांत म्हापशें, शिवोली, कळंगूट, साळगांव, हळदोणें आनी पर्वरी मतदारसंघांनी उदकाची समस्या आसा. कांय वाठारांनी आठ-आठ दीस नळाक उदकूच येना. ताका लागून भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागाचे कचेरेचेर लोकांक मोर्चा व्हरचो पडटा.

हातूंतच दिसान दीस वाडपी लोकसंख्येक लागून पियेवपाच्या उदकाची मागणी वाडत आसा. तिळारी धरणाचें उदक पियेवपा सयत शिंपणावळे खातीर वापरल्यार पियेवपाच्या उदकाचो अजून उणाव निर्माण जातलो. आनी तातूंतच पार न्हंयचें उदक उणें जायत जाल्यार अस्नोडें प्रकल्प सुकून पुराय बार्देस म्हालाचो घसो सुकपाची परिस्थिती निर्माण जातली.

म्हादय ही उत्तर गोंयची जिवनदायनी आसा. हीच न्हंय नश्ट करपाचो यत्न कर्नाटकान चलयला. ही तांची मोख येसस्वी जायत जाल्यार म्हादयच्या उपन्हंयांनी दर्याचें क्षारयुक्त उदक घुसून त्योवूय नश्ट जातल्यो. हाचो थेट परिणाम बार्देस म्हालाचेर बसतलो आनी ह्या म्हालाक पियेवपाच्या उदकाची गंभीर समस्या निर्माण जातली अशें मत समाजीक कार्यकर्ते अ‍ॅड. महेश राणे हांणी उक्तायलें.