कळसा – भंडुरा प्रकल्पाची मान्यताय फाटीं घेवपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हादय प्रस्नाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेवपाची तयारी

प्राधिकरणाच्या स्थापने खातीर फाटपुरवण

मान्यताय दिली तरी काम सुरू करपाक मेळचें ना

पणजी : कळसा – भंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंद्रान दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवची, अशी मागणी गोंय सरकार केंद्रा कडेन करतलें. ह्या प्रस्नाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवपाची तयारी आसा. म्हजे सयत राज्याचे उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत हांची भेट घेवन राज्याची बाजू मांडटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

केंद्र सरकारान कळासा – भंडुरा प्रकल्पा खातीर कर्नाटकाच्या प्रकल्प आराखड्याक मान्यताय दिले उपरांत राज्यात खवदळ पडला. सरकारान कर्नाटकाक म्हादय विकिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसी सयत हेर विरोधी पक्षांनी केला. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत तशेंच उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हादय वाटावपाच्या यत्नांची म्हायती दिली.

प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी

कर्नाटकाच्या प्रकल्प आराखड्याक मान्यताय दिवपाचो केंद्राचो निर्णय दुर्दैवी आसा. हो एकतर्फी निर्णय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हादय प्रस्नाचेर हस्तक्षेप करपाची गरज आसा. प्रकल्प आराखड्याक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाचे आदेश प्रधानमंत्र्यांनी दिवपाक जाय अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हणलें. म्हादय प्रस्नाचेर गरज पडल्यार आमी प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

म्हादय प्राधिकरणाची मागणी लावन धरतले

म्हादयचो प्रस्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयांत आसा. म्हादयच्या उदकाचेर लवादान दिल्लो निवाडो आनी नदर दवरपा खातीर प्राधिकरण स्थापन करपाचो निर्णय केंद्रान घेतला. ह्या प्राधिकरणाचेर गोंय, महाराष्ट्र , कर्नाटक ह्या राज्यांचो दरेकी एक वांगडी आसतलो. ते भायर केंद्राचे दोन वांगडी आसतले. प्राधिकरणाची बेगिनात बेगीन स्थापणूक जावची म्हूण गोंय सरकार फाटपुरवण करतलें. प्राधिकरण स्थापन जाले उपरांत स्थितीचेर नदर दवरप शक्य जातलें अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.

सर्वोच्च न्यायालयांतली लडाय सुरूच उरतली

म्हादय प्रस्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयांत गोंय सरकाराच्यो तीन याचिका आसात. आराखड्याक मान्यताय दिल्ली आसली तरी ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचेर निंबून आसतली. सर्वोच्च न्यायालयातली लडाय सुरूच उरतली अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें.

म्हादयचें उदक घुंवडावन मलप्रभा न्हंयेंत सोडपी कळसा – भंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक (डीपीआर) केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्ल्याची म्हायती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माय हांणी बिरेस्तारा विधानसभेंत दिली. हाचे उपरांत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री, उदका पुरवण मंत्री गोविंद करजोळ, आदले मुख्यमंत्री बी एस येडीयुराप्पा हांकां परबीं दिल्या.

कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्ले घोशणेक लागून गोंयांत मात खवदळ पडला. म्हादयचें उदक घुंवडावपा खातीर बऱ्याच वर्सा सावन कर्नाटकाच्यो हालचाली सुरूच आशिल्ल्यो. हें प्रकरण न्यायप्रविश्ठ आसा, तरी काय दिसां पयलीं कर्नाटकान प्रकल्पा खातीर माती परिक्षण पुराय केलां. म्हादयचें उदक घुंवडावपा खातीर कर्नाटकाचे उदका पुरवण मंत्री गोविंद करजोळ, केंद्रीय मंत्री आनी कर्नाटकांतले खासदार प्रल्हाद जोशी हांचे यत्न सुरूच आसात. ह्या यत्नाक कांय प्रमाणांत येस आयलां. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माय, आदले मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा, राज्याचे उदका पुरवण खात्याचे मंत्री गोविंद करजोळ हांणी लेगीत आराखडो तयार करपाक खासा कश्ट घेतल्यात. हाका येस आयलां अशें केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हणलां.

आराखडो मंजुर जालो तरी

काम सुरू करपाक मेळचें ना

कळसा – भंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंद्रान मान्यताय दिल्ली आसली तरी काम सुरू करपाक कर्नाटकाक मेळचें ना. काम सुरू करपा खातीर रानां आनी पर्यावरण मंत्रालय तशेंच रानजीव मंडळाची मान्यताय घेवची पडटली. ही मान्यताय घेवपाचे अटीचेर आराखड्याक मान्यताय दिल्या. हाका लागून आराखडो मंजूर जालो तरी कर्नाटकाक काम सुरू करपाक मेळचें ना अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.