कळंगुटे कारीच्या टायरांची चोरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः कळंगुटे हांगा बोआ विगन चॅलेला लागी पार्क करून दवरिल्ल्या कारीचे चारून टायर आनी सावंडसिस्टम अनवळखी चोरांनी चोरून व्हेली. हे विशीं कार धनी आलेक्सिओ डिसोझा हाणे कळंगुटे  पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्या.
डिसोझा हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण तांणी आपली जीए 04 सी 5151 ही स्कोडा कार रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या झाडाचे सावळेंत पार्क केल्ली. तीन दिसांनी आयले उपरांत  तेन्ना वीज खात्यान जमनीपोंदच्यान वीज केबल घालपा खातीर रस्त्या कुशीक वालेत खणल्ली. ताका लागून ताका कार काडपाक मेळ्ळी ना. खात्यान रस्त्याच्या दोनूस कुशीनी खडिल्ल्यो वालित्यो पुरयल्यो. मात कारी कुशीकची वालेत पुरयली ना. मंगळाराक आपल्याक कारीचे चारूय टायर आनी सावंडसिस्टन चोरून व्हेल्ल्याचें दिसले. हे आगळे वेगळे चोरयेचो तपास कळंगुटे पुलीस करतात.