कळंगुटेंतल्या हॉटेलाचें बांदकाम 50 दिसांत मोडात हरित लवादाचो धनयाक आदेशः ना जाल्यार दर दिसा 5 लाख दंड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः कळंगुटे हांका सीआरझेडचें उल्लंघन करून बांदल्ल्या सनसेट कॉटेजीस हॉटेलांचे बेकायदा बांदकाम 50 दिसांत आपूण जावन मोडून उडोवपाचो आदेश राष्ट्रीय हरित लवादान हॉटेल धयनाक दिला. हे मुजतींत बांदकाम मोडलें ना जाल्यार दंड म्हणून दर दिसा 5 लाख रुपये वसूल करूनते पर्यावरण मजत निधींत जामा करपाक लवादान सांगलां.
सावतावाडा- बागा कळंगुटे हांगच्या सर्वे नंबर 242/2त हॉटेलांचे बांदकाम केलां. 2020 वर्सा मार्च म्हयन्यांत गोंय दर्या देग विभाग प्राधिकरणान हॉटेल धनी सिल्वेस्टर डिसोझा हााक ह्या सर्वें नंबरांतले सगलें बांदकाम मोडून 5 लाख रुपयांचो दंड ताका भरपाक सांगल्लो. ह्या आदेशान डिसोझा हाणे हरित लवादांत आव्हान दिल्लें. लावदान ताची याचिका निकालांत काडटना प्राधिकरणाचो आदेश वखलून धरलो.
जुलय 2001 वर्सा प्राधिकरणान ह्या हॉटेलांचें 800 चौखण मीटर सुवातेंत केल्लें बांदकाम बेकायदेशीर थारयल्लें. सीआरझेड कायद्याचें उल्लंघन करून तें बांदलां अशें सांगून तें मोडपाक सांगल्लें. मात हॉटेल धनी डिसोझा हाणे ह्या आदेशाक मुंबय उच्च न्यायालयांत आव्हान दिवपी याचिका केल्ली. सीआरझेड कायदो अस्तित्वांत येवपी पयलीं 1984 वर्सा आपणे जमीन घेतिल्ली आनी 1989 पयलीं जाय ते सगले परवाने घेवून बांदकाम केल्लेंं. सीआरझेड कायदो 1991 वर्सा केल्लो ताचे पयलींचें आपलें बांदकाम आसा. ताका लागून सीआरझेड कायदो आपल्याक लागू जायना असो दावो याचिकेंत केल्लो. मात ताची ही याचिका मुंबय उच्च न्यायालयान तशेंच सर्वोच्च न्यायलयान भायरायल्ली.
सर्वोच्च न्यायालयान याचिका भायरल्या उपरांत गोंय दर्या देक वेवस्थापन प्राधिकरणान 24 जुलय 2019 दिसा ह्या हॉटेलाच्या बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवाय करून चडशें बांदकाम मोडून उडयल्लें.