कल्याणकारी येवजण्याेः सरकार निश्क्रीय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वर्स जालें तरी अर्थीक मजत ना, परंपरीक वेवसायिकां मदीं निरशेवणी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजीः कोरोना काळांत बाबत अर्थीक परिस्थितींत सांपडिल्ल्या परंपरीक वेवसायिकांक अजुनूय एकरकमी पांच हजार रुपयांच्या अर्थसहाय्य येवजणेचो लाव मेळूंक ना. येवजणे खाला समाज कल्याण खात्या कडेन आतां मेरेन एक लाखा वयर अर्ज आयिल्ले आसून, णव म्हयन्यां पसून अर्जांच्या छाननीचेंच काम सुरू आसा. ताका लागून अर्थसहाय्याची वाट पळोवपी वेवसायिकां मदीं निरशेवणी पातळ्ळ्या.

कोरोनाच्या पयल्या आनी दुसऱ्या ल्हाराच्या काळांत जनता कर्फ्यू, लॉकडावनाक लागून परंपरीक वेवसायिकांचे वेवसाय जायते म्हयने बंद आशिल्ले. ताचो व्हड अर्थीक फटको वेवसायिकांक बसला. ते उपरांत राज्यांतलो कोरोना प्रसार नियंत्रणांत आयलो. पूण अर्थीक लुकसाणीक लागून जायत्या जाणांक आपले वेवसाय पुराय बंद करचे पडलें. अशा वेवसायिकांक मजतीचो हात दिवपाक राज्य सरकारान अर्थीक मजत दिवपाचे थारायिल्ले. ह्या वेवसायिकां मदीं मोटारसायकल पायलट, रिक्षाकार, खाजेकार, फुलकार, पदेर अशा 82 प्रकाराच्या वेवसायिकांक दरेकी पांच हजार रुपया दिवपाची तजवीज अाशिल्ली येवजण जुलय 2021त समाज कल्याण खात्या वरवीं सुरू केली. येवजणे खाला सुरवातीक 30 हजार वेवसायिकांक अर्थीक लाव दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो. पूण ते उपरांत येवजणे खातीर पात्र सगल्यांकूच अर्ज सादर करपाचें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्लें.
ताका लागून समाज कल्याण खात्या कडेन मोट्या प्रमाणांत अर्ज आयले. समाज कल्याण खात्या कडल्यान अजुनूय हे खातीरचे अर्ज स्विकारतात. अर्जांची संख्या लाखा वयर पावल्या. आठ म्हयन्यां पयलीं आयिल्ल्या अर्जांची छाननी करून तातूंतल्या 25 हजार अर्जांक खात्यान मंजुरी दिल्या. ते उपरांत विधानसभा वेंचणुकेच्या आचारसंहितेक लागून लाव दिवप शक्य जाले ना. आचारसंहिता सोंपले उपरांत नवो अर्थसंकल्प सादर जालो. ते प्रमाण फुडल्या कांय दिसात 25 हजार जाणांच्या खात्यांत येवजणेचे दरेकी पांच हजार रुपया जमा करतले, अशी म्हायती समाज कल्याण खात्यांतल्या एका वरिश्ठ अधिकाऱ्यान दिल्ली.

मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटात…
येवजणे खातीर आतां मेरेन आयिल्ले अर्ज छाननी खातीर एजन्सी कडेन दिल्यात. मदल्या काळांत वेंचणूक आचारसंहितेक लागून हे काम आडख​ळिल्लें. आतां परतून छाननीक सुरवात जाल्या.
येवजणेचो लाव घेवपा खातीर जायत्या जाणांनी अर्ज केल्यात, पूण पात्र आशिल्ल्यांकूच अर्थसहाय्य दितले.
एका घरांत वेवसाय एक आनी अर्जदार दोन वा तीन, अशें चलचे ना. तातूंतल्या एकल्याकूच येवजणेचो लाव मेळटलो.
कोरोनाक लागून जांचे खऱ्यांनीच अर्थीक लुकसाण जाला, अशा दरेक वेवसायिकाक अर्थसहाय्य दिवपाचो यत्न आसतलो.