कल्पनेंतल्यान गंभीर विशय मांडपी – पेपर चोर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तक्षशिला ही संस्था सदांच आधुनीक विचारांक तेंको दिवपी बाल साहित्य प्रकाशीत करपाचो यत्न करता. तातूंतलेंच एक पुस्तक म्हणल्यार वरुण ग्रोवर हांचें ‘पेपर चोर’. हिंदी भाशेंतल्या ह्या पुस्तकांत सात काणयो आसात. जरी चडश्यो काणयो भुरगीं आनी तांच्या मनोविश्वा संबंदान आसल्यो तरी हें पुस्तक बर्‍या काणयांचें पुस्तक म्हणून कोणय वाचूंक शकता.
2019 वर्सा हें पुस्तक प्रकाशीत जाल्लें. पुस्तकाक सोब सारकें मुखचित्र चंद्रमोहन कुलकर्णी हांणी चितारलां. माजरांचेर उपाट मोग करपी लेखकान हें पुस्तक जानेमन, दिलबर आनी छैनापोडा ह्या तांच्या तीन माजरांच्या सुस्त न्हिदांक समर्पीत केलां. ह्या समर्पणा वेल्यानच हें पुस्तक वेगळें आसतलें म्हणपाची नांदी जाता. आनी वाचकाची अपेक्षा काणयो वाचतना पुराय जाता.
पेपर चोर, रेडियो, एक था जादूगर, करेजवा, हरिहर विचित्तर, दिल दहला देने वाली खबर आनी परमाणू बतख अशा सात साबार विशयावेल्या काणयांचो हो झेलो मजेशीर रितीन कांय गंभीर विशयांचेर विचार करपाक लायता. ‘पेपर चोर’ सारकेली काणी मुंबय शारांत रावतना आयिल्लो एक अणभव चितारतना एके शालेय चलयेचें मनोविश्व चितारता. ‘रेडियो’ काणी भारत फाळणे सारकेलो गंभीर विशय घेवन यादींचें म्हत्व दाखयता आनी कशे तरेन स्थलांतरीत जावपी मनीस भुंये वांगडा आनी कितलेशेंच कितें सांडून येता हें खुबूच भावनीक रितीन चितारता. ‘हरिहर विचित्तर’ ही काणी लेगीत फाळणेच्या विशयाक हात घालतना हारिहर नांवाच्या एका खास मनशाचें चित्रण करता.
‘एक था जादूगार’ हे काणये वरी भुरगेपणांत घडिल्ल्या घडणुकांचो प्रभाव कितले मेरेन मनार उरता हे दाखयतना मन केन्ना केन्ना कशे खेळ करूंक शकता हाची जाणीव करून दिता. काणयेंतल्या जादुगारान केल्लो जादु पेरेलल युनीवर्स सारकेले संकल्पने कडेन लागीं वता.
‘करेजवा’ ही ह्या कथा झेल्यांतली सगल्यांत मजेशीर आनी रोमांचक काणी. वैज्ञानीक फाटभूंय घेवन वरुण ग्रोवर हांणी संवसार सोंपपाक येतलो ते दिसा पिंटू नांवाचो एक भुरगो कशे तरेन आपली करेजवा खावपाची निमणी इत्सा पुराय करपाचो प्रवास करता हें वाचतना खूब मजा येता. ‘परमाणु बतख’ ही काणी लेगीत वैज्ञानीक आदार घेवन धरतरेचो वाडत वचपी तापमान आनी ताका लागून जावं येता त्या परिणामांचेर काल्पनीक रितीन भाश्य करता. ‘दिल दहलाने वाली खबर’ ही काणी मात ह्या काणयांच्या झेल्यांत मातशी वेगळी दिसता. जरी तिचो सार म्हत्वाचो आसलो तरी हेर काणया परस ती ल्हान आनी मातशी अर्दकुटी भासता.
दर काणयेक सोब सारकी चित्रांय चन्द्रमोहन कुलकर्णी हांणी चितारल्यांत. काल्पनीक आनी वैयक्तीक अणभवांच्या सोबीत अशा मिलापान चितारिल्ल्या काणयांतल्यान वरुण ग्रोवर हांणी इतिहासाचो सांगात घेवन लेगीत नव्या जगांत त्या घडणुकांचें म्हत्व दाखोवन दिवपाचो यत्न केला. तेच प्रमाण कांय काणयांतल्यान लेखक धरतरेचेर जायत वचपी वातावारणांतले बदल आनी ताचे परिणाम हांचेर विचार करपाक लायता. आनी हे विशय फकत जाणट्या खातीरच उरनात तर भुरग्यांच्या दृश्टीकोणांतल्यान सांगिल्ल्यान ते भुरग्यां खातीरय कशे म्हत्वाचे हाची जाण जाता. ताकाच लागून, बालसाहित्यांत फकत मजेशीर, काल्पनीक गजालीच उरनासतना मजा आनी कल्पने वरवीं गंभीर विशय कशे भुरग्यां मेरेन पावोवं येता हाचे ‘पेपर चोर’ हें पुस्तक खूब बरें उदारण.

डॉ. तन्वी बांबोळकार
9764780497