कला अकादमीच्या अध्यक्षपदार परतून गोविंद गावडे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजीः कला अकादमीच्या अध्यक्षपदार परतून एकदा कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांची नेमणूक केल्या. खात्यान शुक्रारा हे विशींचो आदेश जारी केला.
फाटल्या कार्यकाळांतूय कला अकादमीच्या अध्यक्षपदार मंत्री गोविंद गावडे आशिल्ले. कला अकादमीच्या माध्यमांतल्यान गावडे हांणी विवीध सांस्कृतीक कार्यावळींक प्रोत्साहन दिल्ले. ते उपरांत कला अकादमीच्या इमारतीक गळटी लागिल्ल्यान इमारतीच्या दुरुस्तीक मंत्रीमंडळान मंजुरी दिली. तेन्नाच्यान अकादमीची इमारत बंद आसा.