कला अकादमीचें पाखें कोसळ्ळें

कला अकादमीचें कोसळिल्लें फॉल्स सिलींग. तातूंतल्यान दिसपी एसीचीं पायपां आनी लायटीच्यो वायरी. (नारायण पिसुर्लेंकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विरोधकांची सरकाराचेर टिकाः जुवारी, अटल सेतूचेंय काम बाबत जाल्ल्याचो दावो

घडणुकेचो अहवाल मागयलाः मुख्यमंत्री

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः पयर पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून कला अकादमीच्या कांय भागाचें पाखें कोसळ्ळें. हे घडणुके वयल्यान विरोधकांनी सरकाराक तासपाक सुरवात केल्या, जाल्यार कला अकादमीचें पाखें कोसळपाचे घडणुकेची म्हायती दिवपी अहवाल मागयलां, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. तशेंच ह्या विशयाचेर चड उलोवपाक तांणी न्हयकार दिला.

सोमारा सकाळीं 10 वरांच्या सुमाराक कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकार थिएयटरा फाटल्या भागांत फॉल्स सिलींग कोसळ्ळें हें लक्षांत आयलें. पाख्यां भितरली एसीचीं पायलां आनी लायटीच्यो वायरी भायर सरिल्लीं तशेंच पाख्यांचे कुडके जमनीर पडिल्ले. पाख्यांतल्यान उदक गळिल्ल्यान सगळे कडेन खातड जाल्ली. तशेंच थिएयटरांत लेगीत पावसाक लागून गळटी जाल्ली. वयल्या माळ्यार पावसाचें उदक सांचिल्लें.

जेन्ना प्रसार माध्यमांचें प्रतिनिधी हे घडणुकेची म्हायती घेवपाक गेले तेन्ना सुरक्षा रक्षकांनी तांकां दाराचेर आडायले आनी उपरांत दाराक कुलप मारलें. जुलय 2023 त कला अकादमीचें ओपन अ‍ॅर थिएयराचे माचयेचें पाखें कोसळिल्लें. इफ्फी सोंपले उपरांत कांय दिसांनीच कला अकादमीचें मुखेल थिएटर दीनानाथ मंगेशकार सभाघराचें पाखें कोसळून तातूंतल्यान उदकाचो घसघसो व्हांवपाक लागलो. उपरांत कांय दिसांनी थिएटरांत सोरोप आयलो आनी सोमारा परतून एकदां पाखें कोसळिल्ल्यान कला अकादमीचें परतून केल्लें बांदकाम परतून वादांत सांपडलां.

सुमार 75 कोटी रुपया खर्च करून नुतनीकरण केल्ल्या कला अकादमीच्या कामाचें चार्ल्स कोरिय्या फावंडेशना कडल्यान ऑडीट करचें, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत हांणी केल्या. कला अकादमी ही सरकाराच्या बाबत साधन सुविधांच्या कामांची गवाय दिता. कला अकादमी वरीच नवो जुवारी पूल आनी अटल सेतूचेंय काम बाबत जालां, असो आरोप आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकार हांणी केला.

घडणुकेची सरकार चवकशी करतलें: तानावडे

सत्ताधारी भाजपान कला अकादमीच्या विशयाचेर स्पश्टीकरण दिलां. कला अकादमीचें पाखें कोसळपाचे घडणुकेचेर राज्य सरकार चवकशी करतलें. ह्या विशयाचेर आपणे मुख्यमंत्र्यां कडेन चर्चा केल्या, अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष तशेंच खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें.

4 जूनाक अहंकारी राजवट कोसळटलीः युरी

भाजपान केल्लीं पणजी स्मार्ट सिटी आनी कला अकादमीचीं कामां कसल्या दर्ज्याचीं तें सैमूच दाखोवन दिता. भ्रश्टाचारा वांगडा सामक्या सकयल्या दर्ज्याचीं कामां हें विकसीत भारताचें मॉडेल जालां. कला अकादमीचें सिलिंग कोसळिल्ल्यान उदरगतीच्या कामांतलो आनीक एक भ्रश्टाचार उजवाडाक आयला. 4 जूनाक भाजपाची अहंकारी राजवट कोसळटली, असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केला.