कर्नाटकाच्या मनमानीपणाचो पयलो फटको सत्तरीक शेंतां- भाटां, शिंपणावळ, उदकाची समस्या गंभीर  जातली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्ल्या सुदारीत आराखड्या प्रमाण कर्नाटक सरकारान कळसा, भांडुरा न्हयचें उदक मलप्रभा न्हंयेत व्हरपाची येवजण चालीक लायल्यार तांचो पयलो फटको सत्तरी तालुक्याचेर बसतलो. तालुक्यांतलीं शेंतां-भाटांचे शिंपणावळीक तशेंच दाबोस उदका पुरवण प्रकल्पाचेर ताचो सामको वायट परिणाम जातलो. गोंय सरकारान कणखर भूमिका घेतली ना जाल्यार ताचे परिणाम फुडले पिळगेक भोगचे पडटले.
सत्तरी तालुक्यांतल्या 70 टक्के वाठाराक दाबोस प्रकल्पांतल्यान पियेवपाच्या उदकाची पुरवण जाता. कर्नाटकाचे खेळीक लागून म्हादय न्हंयेतलें उदक आटल्यार दाबोल प्रकल्पाक जाय त्या प्रमाणांत उदक मेळचें ना आनी सत्तरींतल्या लोकांक उदका खातीर सामके त्रास काडचे  पडपाची भिरांत आसा. दाबोस प्रकल्पाची तांक वाडोवपाची गरज आसा. मात कर्नाटकाच्या मनमानीपणाक लागून फुडाराक ही तांक वाडोवप शक्य जावचें ना, अशें दाबोस गांवातलो वावुरपी  अंकुश धुरी हाणे सांगलें.
म्हांदय न्हंयेचेर उदक आडायान, उदक  जिरयातं हे सरकारी येवजणे खाला जायते कडेन बंधारे बांदल्यात. ताका लागून जमनींतल्या उदकाची पातळी वाडल्या. शेतां-बागायतीचे शिंपणावळी खातीर ताका लागून उदक मेळटा. कर्नाटकांक गोंयांत येवपी उदक  बंद केल्यार हें उदक मेळप कुस्तार जातले. सत्तरी तालुक्यांतल्या चडश्या लोकांची अर्थीक येणावळ शेतां- बागायतींचेर आसा. तांच्या पोट भरपाच्या साधनांचेर परिणाम जावपाची भिरात राघाबो धुरी ह्या शेतकारान उक्तायल्या. गोंय सरकारान केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान कर्नाटक सरकाराचेच चेंपण हाडपाची गरज तांणी उक्तायल्या.
कळसा- भांडुरा विशीं जें साध्य करपाचें तें मेळोवपाक कर्नाटक सरकाराक येश आयलां. गोंय सरकारा ते बाबतींत उणाक थारलां कांय कितें, अशें दिसता अशें नारायण गांवकारान सांगलें. सत्तरी तालुक्यांत पियेवपाच्या उदकाचो उणाव आसा. कर्नाटक सरकाराच्या प्रकल्पाक लागून ही समस्या चड खर जातली अशे तांणे सांगलें. गोंयांतल्या राजकारण्यांनी पक्षीय मतभेद कुशीक दवोरून म्हांदयक वाटावपा खातीर एकठांय येवपाक जाय अशें सांट्रचो पंच वांगडी लक्ष्मण गांवस हाणे सांगलेंे.