करियराचे सुरवातीकूच जाय अर्थीक नियोजन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उत्पन्नाचे स्रोत केन्नाय बंद जावंक शकतात नाजाल्यार अकस्मात पयशांची गरज पडूं शकता. अर्थीक नियोजन म्हणल्यार अशे परिस्थितीक तोंड दिवपाची तयारी आसपाक जाय.

करियराची सुरवात खूब उमेद, उत्साहाची आसता. तुमचे जोडीचे पयशे तुमच्या पाकिटांत पयलेंच फावट आनी आॅफिसाच्या भायर एक वेगळेंच जग. तें पयलींय बी आशिल्लें, पूण आतां तुमी तुमच्या सरभोंवतणचें जग वेगळे नदरेंतल्यान पळयतात. तुमकां जें आवडटा ताचेर तुमी खर्च करतात. करात, तातूंत चुकीचें कांय ना.
तुमीं खर परिश्रम करता म्हूण तुमकां तुमच्या जिणेचो भरपूर आनंद घेवपाक मेळटा. मात तेच बराबर उगडास दवरपाक जाय की, करियरांतूय चडटी, देंवती आसता. अशें बी जावं शकता की, उत्पन्नाचे स्रोत केन्नाय बंद जावंक शकतात नाजाल्यार अकस्मात पयशांची गरज पडूं शकता. अर्थीक नियोजन म्हणल्यार अशे परिस्थितीक तोंड दिवपाची तयारी आसपाक जाय. ताची सुरवात बचती पसून जाता. हाचो अर्थ असो न्हय की तुमी तुमचो उत्साह दाबून दवरपाचो आनी खर्च करपाचोच ना.
आर्थिक नियोजनाचें पयलें पावल घालपाक जोडटा ताचो एक बारीकसो वांटो वाटावप गरजेंचें. तुमच्या करियराच्या सुरवेक सावन अर्थिक नियोजन केल्यार गुंतवणीकेचें व्हड क्षितीज दिसता हें लक्षांत दवरात. चक्रवाडीच्या साह्यान तुमी उणे गुंतवणुकेंतल्यान चड भांडवल जमा करुं शकतात.

 1. विश लिस्ट करात
  पयलीं तुमी तुमकां जिणेंत कितें करपाक जाय तें थारायात. दरेका ध्येया खातीर कितले पयशे लागतले, खंयचे धोके आसात आनी तांकां सामकार कशें वचपाचें हांचें एक एक्सेल शीट तयार करपाचे.
 2. घराचें बजेट तयार करात
  घरगुती बजेट तयार करपाचें. हें काम सोंपे पद्दतीन करात. उदाहरणार्थ, दर म्हयन्याक मेळटा त्या उत्पन्नाचे तुळेन खर्चाचो अदमास लावचो आनी येता त्या म्हयन्यांत खर्चाची गरज आसा काय ना हाची कल्पना घेवची.
  3.आपत्कालीन निधी दवरात
  बचत करुन गुंतवणूक करचे पयलीं आपत्कालीन निधी तयार करचो. केन्नाय नोकरी गेली जाल्यार वैजकी कारणांक लागून पयशांची अडचण येवंक जायना हो हाचो उद्देश. हो निधी स म्हयन्यांच्या खर्चा इतलो आसचो.
 3. विमो राखण
  तुमचे कडेन स्वता खातीर आनी पूर्ण कुटुंबा खातीर फावोशें भलायकी विमो संरक्षण आसचें. काॅर्पोरेट ग्रुप इन्शुरन्स कमी पडता तर वेगळें हेल्थ कव्हर घेवपाचें. तशेंच विमो रकमेच्या वर्सुकी उत्पन्नाच्या किमान 15 पट जीवन विमो मेळचो.
 4. उद्दिश्ट थारायात
  लग्न, गाडी, स्वताचें घर, भुरग्यांचे शिक्षण, निवृत्ती अशीं ध्येयां थारायात. खंयच्या ध्येया खातीर कितलो वेळ आसा तुमचे कडेन हें तुमकां कळटलें. मागीर म्हारगाये प्रमाण दरेका खर्चाचो अदमास घेयात आनी ते प्रमाण बचत आनी गुंतवणुक सुरु करात.
 5. मालमत्ता वांटप
  खंयचे मालमत्तेंत कितले पयशे गुंतोवपाचे तें थारायात. हे दरेका ध्येया खातीर उरिल्लो वेळ आनी जोखीम हाचेर आदारीत आसपाक जाय. निवृत्ती सारक्या दीर्घकालीन उद्दिश्टां खातीर इक्विटींत गुंतवणूक करप ही बरी गजाल.
 6. गुंतवणूक पोर्टफोलियो
  गुंतवणूक पोर्टफोलिओ तयार करपाचे. तातूंत इक्विटी म्युच्युअल फंड, डेट फंड, गोल्ड फंड, पीपीएफ सारकी गुंतवणूक आसची. सगळ्यांनी मेळून गुंतवणूक करप गरजेचें. हळूहळू हे पोर्टफोलियोंत जोडूं शकता.
 7. कर नियोजन
  बचत वाडोवपाक गुंतवणुकी वांगडाच कर नियोजनूय गरजेचें. पीपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस लोकप्रिय कर बचत गुंतवणूक आसा. निवृत्ती सारक्या दीर्घ काळाच्या ध्येयाचेर आदारीत अशें गुंतवणुकीचे निर्णय घेयात.
 8. मालमत्तेचें नियोजन
  तुमची मालमत्ता कायदेशीर वारसांक वा तुमकां जाय ताका कोणाकुय तुमी नोमिनेशन केल्यार सहज मेळपाक शकता, हाची खात्री करून घेयात. ‘लग्न जाल्ली बायल मालमत्ता कायदो’ अंतर्गत जीवन विमो घेवप चड बरें.