करपीन आखाडा साकोवमोडून पडपाची भिरांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
माशेलः करपी टोलटो हांगा आखाडा जुवें आनी सान्तइस्तेंव हाका जोडपी सुमार 40 वर्सां पयलीं बादिल्ल्या साकवाचेर झोपां वाडिल्ल्यान ताचे सकयल्लें काँक्रिट गळून पडपाक लागलां. वयल्यान धडधाकट दिसपी हो  साकोव भितल्ल्यान धोकाचो जाला. तो पडल्यार आखडा जुव्याचो येरादारी संपर्क तुटपाची शक्यताय आशिल्ल्या नागरिकां मदीं हुस्क्याचें वातावरण पातळ्ळां.
आखाडा जुंव्यार येरादारीची समस्या आसा. गोंय मुक्ती पयलीं आनी मुक्ती उपरांत लोकांची येरादारी खातीर गैरसोय चल्ल्या. 1980 वर्सा आराडा सावन थंयच्या बांदा मरेन तारजो खाजनाच्या मानशी सामकार साकोव बाधिल्लो. ताका लागून आखाड्यार रावपी लोकांची येरादारीची व्यवस्था जाल्ली. 20 वर्सां आदीं साकवाची दुरुस्ती केल्ली. फाटल्या पंदरा वर्सांत साकवाचे आशीकुशीक झोपां वाडल्यांत. एक व्हडलें झाड आास. ताची मुळां साकवाच्या काँक्रिटांत गेल्ल्यान तें गळून पडपाक लागलां. वयल्यान सारको दिसपी हो साकोव पोंदच्यान कमकुवत जायत आसा. बांदकाम खात्यान साकवाचें तपासणी करून तो पडचो ना हाची वेवस्था करची अशी आखाड्यार रावपी लोकांची मागणी आसा.
पावसाळो लागीं पावला. पावसाच्या दिसांनी हो साकोव मोडून पडल्यार आखाड्या वयली येरादारी बंद जावपाची भिरांत आसा. थळावो आमदर राजेश फळदेसाय हांणी जाता तितल्या बेगीत ह्या साकवाची पळोवणी करून ताका घटाय हाडपाचें काम सरकारा कडल्यान करून घेवचें अशी लोकांनी तांकां विनवणी केल्या.