कदंब बसस्टॅण्डाचे दुरुस्तीक लागून प्रवासी मात खर वतांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें कदंब बसस्टॅण्डाची आवतिकाय; पावसा पयलीं दुरुस्त करपाची मागणी

फोंडें: दुरुस्तीच्या कामाक लागून बंद दवरिल्ल्या फोंडेंच्या कदंब बसस्टॅण्डाक लागून प्रवाशांक मात खर वतांत उबे रावपाची वेळ आयल्या. म्हत्वाचें म्हणल्यार हेर राज्यांतल्यान येवपी आनी वचपी प्रवाशांची सामकी गैरसोय जायत आसा. पावसा पयलीं ह्या बसस्टॅण्डाची दुरुस्ती करपाची मागणी सद्या प्रवाशांनी केल्या.

फोंडेंचो कदंब बसस्टॅण्ड फाटल्या तीन म्हयन्यां सावन बंद दवरला. फाटल्या कांय वर्सां सावन बसस्टॅण्डाचे काँक्रीट कोसळपाचे प्रकार घडत आसात. तशेंच बसस्टॅण्डाच्या पाख्याचो एक वटेनचो भाग कोसळिल्ल्यान पुराय पाख्याची दुरुस्ती करपाची गरज आसा. दुरुस्ती करपा खातीर कदंब म्हामंडळान बसस्टॅण्ड बंद दवरला. पूण प्रवाशांची मात सोय करूंक नाशिल्ल्यान तांकां खर वतांत उबे रावचें पडटा. पावसा पयली दुरुस्ती केली ना जाल्यार प्रवाशांचे आनीक हाल जावपाची शक्यताय आसा. पावसा पसून सुटका करपा खातीर कदंब म्हामंडळान गरजेचे उपाय करपाची गरज आसा. नाजाल्यार पावसाच्या दिसांनी प्रवाशांक बसस्टॅण्डा कुशीक आशिल्ल्या दुकानांचो आलाशिरो घेवपाची वेळ येतली.

फोंडेंचो कदंब बसस्टॅण्ड बांदोडें पंचायत वाठारांत येता. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन बसस्टॅण्ड बंद आशिल्ल्यान प्रवाशांच्यो कागाळी वाडत आसात. गरजेची सुविधा नाशिल्ल्यान आंतरराज्य प्रवाशांक चड त्रास जायत आसा. निदान पावसाच्या दिसांनी बसस्टॅण्डा कुशीक रावपा खातीर सोय करपाची गरज आसा. सरकारान बसस्टॅण्डाची दुरुस्ती करपा खातीर पयली प्राधान्य दिवंक जाय अशें बांदोडें पंचायतीचे सरपंच राजेश नायक हांणी सांगलें.

हुबळी वचपा खातीर बशीची वाट पळयत आशिल्ले रमेश हरवयकार हांणी फोंडेंचो बसस्टॅण्ड दुरुस्तीच्या निमतान बंद दवरिल्ल्यान आंतरराज्य प्रवाशांची अदीक गैरसोय जाल्या. प्रवाशांक बसपाची वेवस्था करपा बरोबरूच हेर सोय उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा. पूण हांगा फाटल्या तीन-चार म्हयन्यां सावन प्रवाशांक सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. सरकारान हे संबंदी गंभीरतायेन लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें.