कदंब पठार सॅटेलायट टावन म्हणून विकसीत करपाक क्रॅडायचो येवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः कदंब पठाराची सॅटेलायट टावन म्हणून उदरगत करपाच्या गोंय सरकाराच्या निर्णयका कॉन्फडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट असोसिएशन ऑफ इंडियान (क्रॅडाय) येवकार दिला. पठाराची उदरगत करतना थंय नियोजनबद्ध साधनसुविधा, सुनियोजीत उदगरत तसेंच 400 एफएआर दिवपा खातीर स्पश्ट मार्गदर्शक तत्वां आसपाक जाय अशें क्रॅडायचो अध्यक्ष नीलेश साळकार हांणी म्हणलां.
कदंब पठार उदरगतीच्या नव्या पांवड्यार आशिल्ल्यान पद्दतशीर नियोजन आनी मुळाव्या साधनसुविधांची व्याप्ती विचारांत घेवन सरकार ताची उदरगत करपा खातीर वेवसायीक नियोजन एजन्सीची मजत घेवपाक पळयता हाचें वयल्यान कदंब पठार ही एक लँडमार्क सुवात जावपाक शकता. ताका लागून 400 एफआरसी अर्थपूर्ण थारपाक शकता अशें साळकार हांणी सांगलें.
एफएआर वाटपा खातीर स्पश्ट मार्गदर्शक तत्वां आसपाक जाय आनी पद्दत आनी पारदर्शकताये सयत अतिरिक्त एफएआर वाटपाक जाय. सरकारान ‘झोन’ शब्दाची व्याख्या परतून पळयल्यार बरें जातलें. साधनसुविध तयार जातकूच सरकारान उदरगतीच्या कामाक परवानदी दिवची अशें तांणी म्हणलां.