कदंबा मुखार आव्हानां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कदंब येरादारी म्हामंडळ 41 वर्सांचें जालें. 1980 च्या दसऱ्याक तें सुरू जाल्लें. गांवांची उदरगत जाल्या, तातूंत ताचो मोलादीक वांटो आसा, हें मान्य करचेंच पडटलें. कारण गांवांगांवांनी कदंब पावली म्हूण तरणाटी पिळगी नोकरी, कामा- धंद्या खातीर शारांनी यो- वच करपाक शकली. शेतकार, बागायतदार म्हाल जाय थंय व्हरपाक शकले. लोकांचो अर्थीक विकास जालोच, पूण गांवूय सुदारले. रस्ते, येरादारी ह्यो राज्याच्यो शिरो. त्यो फ्राक, फाल्त आसल्यार राज्य मुखार वचपाक शकना. सरकारान कदंब म्हामंडळा बाबतींत बऱ्योच घोशणा केल्यात. त्यो योग्य पद्दतीन चालीक लागल्यार हो ‘धवो हती’ फायद्यान येवं शकता.
कोरोना काळांत सगल्याच उद्देगांचें पेंगट मोडलें. तातूंत कदंबूय आशिल्ली. मात आतां ह्या म्हामंडळान स्वताच्या पांयांचेर उबें रावंक जाय. इतल्या दीर्घ काळांत तें फायद्यांत कित्याक येना, ताचेर पयलीं अभ्यास जावंक जाय. नागरीक आनी कदंब कर्मचाऱ्यां कडल्यान सुचोवण्यो मागोवन तो करूं येता. दोन वर्सां पयलीं कांय तरणाट्यांनी कदंब कित्याक लुकसाणांत आसा, ताचेर अभ्यास केल्लो. फोमेंतो मिडियाच्या सगल्या दिसाळ्यांनी ताचेर लेखमाळूय उजवाडाक आयिल्ली. तांणी ‘आमी समस्या आनी उपाय सांगपाक तयार आसात. केन्ना येवं ते सांगात?’, अशेंय म्हणिल्लें. मात, सरकारी यंत्रणेन ह्या तरणाट्यांक लागीं धरूंक ना. नेमके कित्याक तें सरकारी अधिकाऱ्यांकूच खबर आसतलें. येरादारी मळा वयले तटस्थ तज्ञ कदंब फायद्यांत कशी हाडची तें सांगूं शकतात. मात, म्हामंडळाच्या जाळवणदारांक तशी इत्साशक्त जाय.
नव्यो येवजण्यो हाडच्योच, तेच बाराबर सध्या जें कितें विस्कळीत जालां, तें पयलीं जाग्यार घालपाची गरज आसा. कोरोना काळांत सदच्या मार्गां वयल्यो बऱ्योच कदंब आनी खाजगी बशी अजून बंद आसात. देखून परवडटा तांणी स्वताचीं वाहनां भायर काडल्यांत. म्हणटकच अपघात वाडल्यात. म्हामंडळाच्या अध्यक्षान खंयच्या मार्गा वयल्यो बशी बंद आसात, खंय नव्यो बशी जाय (100 मार्गांचेर बशी सुरू करपाची मागणी जाल्या.) हाची म्हायती मागोवन ते प्रमाण कार्यवाही करुंक फावो. उदाहरण दिवचेंच जाल्यार, म्हापशें तें पणजी, मडगांव ते पणजी शॅटल सेवे विशीं प्रवाशांच्यो कागाळी वाडल्यात. सांजवेळा सवाय स उपरांत पणजेच्यान दिवचले वचपाक कदंब सोडाच, खाजगी बसूय ना. पेडणें म्हालांत सण- परबो, सुटयेच्या दिसा भोवतेक बशी अदृश्य जातात. ‘वाळपय ते पणजी’ मार्गा वयल्यो कांय खाजगी बशी फाटलें देड वर्स ‘वाळपय ते म्हापशें’ प्रवास करतात. कांय कदंब बशी दांड्यो मारतात…..!! नियंत्रण कक्षाच्यो नोंदी तपासल्यार हें कळटलें?
म्हयनाळ्या पासांक लागून कदंब फायद्यांत येता अशें दिशिल्लें. ही येवजण खरायेन चालीक लागूंक जाय. बस येतलीच हाची खात्री आसले बगर हें शक्य ना. आंतरराज्य मार्गाचेर वचपी बशींतल्यान कुरीयर व्हरतात. पूण पुणें, बंगळुरुच्यान कोणेय सामान धाडलें जाल्यार ताचें भाडें म्हामंडळाक मेळटा? सामान धाडप्याक आनी तें देवोवन घेवप्याक, दोगांयकूय बील (एकाच कुरियराचें दोन फावटीं) फारीक करचें पडटा, काय ती वावडी? हाचीय चवकशी जावची. बशींची दुरुस्ती खाजगी गॅरेजींनी जाता. म्हामंडळा कडेन मॅकानिक नात? सध्या पांचशें बशी आसात. त्यो पावनात. देखून आनीक बशी दिवच्यो अशी मागणी म्हामंडळान केल्या. फाटल्या पांच वर्सांचीं दिसाळीं चाळ्ळ्यार दोन ते तीन हजार बशींची घोशणा जाल्ली दिसतली. त्यो फक्त घोशणाच थारल्यात! कांय मार्गां वयल्यो बशी सदांच भरून व्हांवतात,
जाल्यार कांय कडेन त्यो रिकामीच धांवतात. एसी बशी आसात, त्यो कदंब म्हामंडळाच्यो काय कोणा कडल्यान भाड्यान घेतल्यात? येणावळी परस खर्च चड असो फाटीं बोवाळ जाल्लो.
आनीक कांय मुखेल मार्गांचें राष्ट्रीयीकरण करपाचें थारलां. हे करतना खाजगी बसधनयांक वांगडां घेवचें पडटलें. बालरथांक लागून शाळा बंद पडल्यात, अशें सरकारान जाहीर सांगलां. तरीय आनीक 196 शाळांनी बालरथ मागल्यात. ते गरज थंयच दिल्यार बरें. भुरग्यांक पावयले काय मदल्या वेळार त्यो बशी लागींच्या मार्गांचेर
चलोवच्यो. भौशीक बससेवे विशीं लोकांक विस्वास नाशिल्ल्यान राज्यांत खाजगी वाहनां वाडल्यांत, अशें सगलेच म्हणटात. बरी सेवा दिवन ह्या लोकांक फट थारावप कदंब म्हामंडळाक जमतलें?