कदंबाच्याे पोरण्यो बशी जातल्यो बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

120 बशी आसात 10 ते 15 वर्सां पोरण्यो


पणजी : कदंब म्हामंडळाच्या ताफ्यांत आशिल्ल्यो 120 बशी 10 ते 15 वर्सां मदल्यो आसात. ह्यो सगल्यो बशी अंदूंच्यान टप्प्याटप्प्यान बंद करतले. ह्या बशींचे सुवातेर इलेक्ट्रीक बशी हाडपाचो प्रस्ताव आसा. कदंब म्हामंडळाच्या गोपां कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळी.
दोन दिसां पयलीं कदंबाच्या एके बशीचे टायर भायर आयले. हाचे उपरांत एक गाडी ब्रेक फेल जाल्ल्यान बंद पडली. हाका लागून कदंबाच्या बशींची देखभाल तशेंच पोरण्या बशिंचो विशय चर्चेक आयला. कदंब म्हामंडळाच्या ताफ्यांत 300 ते 350 बशी आसात. हातूंतल्यो 250 बशी चलतात.
म्हामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेंकार हांच्या आदेशा उपरांत म्हामंडळान पोरण्यां बशींच्या स्थितीचो नियाळ घेवपाक सुरवात केल्या. म्हामंडळा कडेन 120 बशी पोरण्यो आसात. नव्यो बशी येतल्यो , ते प्रमाण पोरण्यो बशी बंद जातल्यो. पोरण्यो 120 बशी डिसेंबर मेरेन बंद करपाचो प्रस्ताव आसा. कदंब म्हामंडळा कडेन सध्या 50 इलेक्ट्रीक बशी आसात. डिसेंबर मेरेन आनीक 100 बशी येवपाच्यो आसात.
डिझेलाचो वापर उणो करपा खातीर फुडल्या 5 वर्सांत गोंयांत 1200 इलेक्ट्रीक बशी हाडपाचो प्रस्ताव आसा. अंदूंच्या वर्सांत आनीक 100 इलेक्ट्रीक बशी येतल्यो, अशी म्हायती गोपांनी दिली.

5 वर्सांत 1200 इलेक्ट्रीक बशी मेळटल्यो
फुडल्या 5 वर्सांत 1200 इलक्ट्रीक बशी हाडपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. डिसेंबर मेरेन 100 इलेक्ट्रीक बशी येतल्यो. खाजगी येरादारी मदीं लेगीत इलेक्ट्रीक बशींचो वापर जातलो, अशी म्हायती येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी दिली.