कंपनीं दिनात कामगारांचो डाटा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयकार कामगारांचोय आंकडो मेळोवपाक आडखळ

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांतल्यो कांय कंपनीं, आस्थापनां कामगारांचो डाटा कामगार खात्याक दिवपाक फाटीं-फुडें करतात. ताका लागून कंपनीं तशेंच विवीध खाजगी आस्थापनांनी वट्ट गोंयकार कामगारांचो आंकडो मेळोवपाचे प्रक्रियेंत आडखळ निर्माण जाल्या. कामगारांचो डाटा मेळोवपाक आनीक दोन ते तीन म्हयने लागपाची शक्यताय आसा.

खाजगी कंपनीं तशेंच आस्थापनांत काम करपी गोंयकार कामगारांच्या विशया वयल्यान पावसाळी अधिवेशनांत सत्ताधारी आनी विरोधकां मदीं वाद जाल्लो. कामगार मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी विधानसभेंत एका प्रस्नाचेर सरकारा कडेन कामगारांच्या आंकडेवारी विशींची नोंद नाशिल्ल्याचे म्हणिल्लें. ताचे वयल्यान विरोधी आमदारांनी सरकाराचेर टिका केल्ली. ते उपरांत फुडल्या कांय म्हयन्यांनी कंपनीं, आस्थापनां कडल्यान कामगारांचो डाटा मेळोवन तातूंत कितले गोंयकार कामगार काम करतात, हाची आंकडेवारी जाहीर करपाची हमी मोंसेरात हांणी दिल्ली.
हमी प्रमाण, कामगार खात्यान सगल्याेच कंपनीं, आस्थापनांक वट्ट कामगारांचो डाटा आनी तांची आधारकार्डां कामगार खात्याक सादर करपाचे निर्देश दिल्लें. ही प्रक्रिया जानेवारी अखेर मेरेन पुराय करपाचें उद्दीश्ट खात्यान दवरिल्लें. पूण कांय कंपनींनी अजुनूय कामगारांचो डाटा दिवंक ना​. ताका लागून हे प्रक्रियेक कळाव जाता, अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळी.

विशय विधानसभेंत परतून तापतलो
गोंयांतल्या वाडट्या बेरोजगारी दरा वयल्यान फाटल्या कांय म्हयन्यांत विरोधक आनी सत्ताधाऱ्यां मदीं वाद जाल्लो. ताका लागून 16 जानेवारीच्यान सुरू जावपी विधानसभेच्या शिंयाळ्या अधिवेशनांत बेरोजगारी आनी खाजगी कंपनींतल्या गोंयकार कामगारांचो विशय परतून चर्चेक येवन ताचे वयल्यान परतून वाद पेटपाची शक्यताय आसा. ह्या विशया वयल्यान मंत्री बाबूश मोंसेरात आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां घेरांव घालपाची रणनिती विरोधकांनी आंखल्या, अशी म्हायती सुत्रांनी दिली.

60 टक्के कंपनींनी सुमार 1.41 लाख वट्ट कामगार

कामगार खात्या कडेन आतां मेरेन 60 टक्के कंपनींनी वट्ट कामगारा विशींचे अहवाल सादर केल्यात. ते प्रमाण 60 टक्के कंपनींनी सुमार 1.41 लाख वट्ट कामगार आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाला.
फाटल्या कांय म्हयन्यांत खात्याच्या निरिक्षकांनी विवीध वाठारांतल्यो कंपनी तशेंच खाजगी आस्थापनांचो सर्वे करून वट्ट कामगारांची म्हायती मेळयल्या. फुडले दोन ते तीन म्हयने हो सर्वे सुरू उरतलो. तशेंच कंपनीं कडल्यान अहवाल मेळटले.
वट्ट कामगारांची संख्या आनी तांचीं आधारकार्डां सादर जाले उपरांत तातूंत गोंयकार कामगारांचो नेमको आंकडो कळटलो.
कंपनी तशेंच सर्वे वरवीं थेट कामार आयिल्ले आनी कंत्राटा वरवीं भरती केल्ले अशा दोन विभागांत कामगारांचो डाटा एकठांय करतले. ही प्रक्रिया फुडल्या दोन म्हयन्यांत पुराय जावन मार्च वा एप्रीलांत गोंयांतल्यो कंपनी आनी खाजगी अास्थापनांत काम करपी गोंयकार कामगारांची संख्या कळटली.