कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणाक लागून दोन ल्हान भुरग्यांच्या बापायचो गेलो बळी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: बायथाखोल बोरी हांगा 10 मे दिसा दनपारां फोंडें सावन शिरोडें वटेन वचपी टेम्पो देगणांत कोसळून ड्रायव्हर विनायक खुशाली च्यारी (46, सांगें) हाका मरण आयिल्लें. अपघात थळार रस्त्याचे कुशीक कड तयार जाल्ल्यान अपघात घडिल्ल्याचो मुळावो अदमास उक्तायतात. कंत्राटदारान तयार जाल्ली कड माती घालून ती रस्त्याचे समान पातळेर हाडून पुरयिल्ली जाल्यार अपघात टळूं येतालो. कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणाक लागून दोन ल्हान भुरग्यांच्या बापायचो मात बळी गेल्ल्याचें दिसून आयलें.

बायथागोला घातक अपघात थळार फोंडें सावन शिरोडें वटेन वचपी जीए 05 टी 7140 क्रमांकाचो टेम्पो देगणांत कोसळून जाल्ल्या अपघातांत विनायकाक उपचार जावचे पयलींच मरण आयिल्लें. अपघात थळार बारकायेन नदर मारल्यार थंय रस्त्यार हालींच हॉटमिक्स घाल्लें. ताका लागून रस्त्याचे कुशीक कड तयार जाल्ली. त्या दिसा टेम्पो रस्त्या भायर गेल्ल्यान आनी रस्त्यार कड तयार जाल्ल्यान टेम्पो परतून रस्त्यार येवप कठीण जाल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. कड तयार जाल्ल्यान चालकाचो टेम्पो वयलें नियंत्रण गेलें आनी टेम्पो देगणांत कोसळपाचो प्रकार घडिल्लो.

हॉटमिक्स घाल्लें थंय तपासणी केल्यार कितलेशेच कडेन अर्द फुटा परस चड कड दिसून येता. ताका लागून फुडारांत आनीक अपघात घडपाची शक्यताय वाहन चालक उक्तायतात.

रस्त्यार हॉटमिक्स घाले उपरांत कंत्राटदारान माती घालून घातक कड पुरोवपाची सामकी गरज आसा. पून गोंयांतल्या खूबशा वाठारांनी हॉटमिक्स घाले उपरांत कड माती घालून ती पुरोवन रस्त्याचे समान पातळे कडेन हाडपाक कंत्राटदार आडनदर करतात. 10 मे दिसा जाल्ल्या अपघातांत हॉटमिक्स घालपी कंत्राटदारान केल्ल्या हलगर्जीपणाक लागून टेम्पो चालकाक मात आपलो जीव वगडावचो पडलो. ताका लागून 8 म्हयन्याच्या दोन भुरग्यांक मात बापायचें तोंड पळोवंक लेगीत मेळ्ळें ना. बायथाखोल बोरी हांगासरल्या अपघाता उपरांत सरकारान हे संबंदी गंभीरतायेन लक्ष दिवन फुडारांत अपघात आडावपाचे यत्न करपाची गरज आसा.