ओबीसी आरक्षण निश्चीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पंचायत वेंचणुकोः 19 पोटजातींचो आस्पाव

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंय सरकारान केल्ले विनवणे प्रमाण राज्य वेंचणूक आयोगान हेर मागासवर्गीय समाजांतल्या (ओबीसी) 19 घटकांक आरक्षण दिवन पंचायत वेंचणुको घेवपाचे निश्चीत केलां. हे विशींची दुरुस्ती अधिसुचोवणी बुधवारा जारी जातली.
ओबीसींतल्या कुंभार, तेली, शिंपी, ख्रिश्चन म्हार, कलाईकार, पागी, ख्रिश्चन नाभीक, सतरकार, भंडारी नायक, धोबी, नाभीक, कोळी, नाथजोगी, गोसावी, धनगर, विश्वकर्मा, ठक्कर, कोमरपंत आनी रेंदेर अशा 19 पोटजातींक पंचायत निवडणुकां खातीर आरक्षण दितलें, अशें राज्य सरकारान जारी केल्ले अधिसुचोवणेंत म्हणलां.
मजगतीं, पंचायत वेंचणुकां विशीं सर्वोच्च न्यायालयान निवाडो दिले उपरांत वेंचणुको 10 ऑगस्ट दिसाच घेवपाचे सरकारान निश्चीत केला. तातूंतच राज्य वेंचणूक आयोगान ओबीसींक वगळून वेंचणुकांची अधिसुचोवणी जारी केल्ल्यान ओबीसी लोकप्रतिनिधीं मदीं निरशेवणी पातळिल्ली. हे विशीं कांय जाणांनी उच्च न्यायालयांतूय धांव घेतिल्ली. पूण उच्च न्यायालयान तांच्याे याचिका भायरायल्यो. त्याच काळांत सरकारान ओबीसी आयोगा वरवीं ओबीसी गनगणनेचो अहवाल राज्य वेंचणूक आयोगाक सादर करून ओबीसी समाजाक आरक्षण दिवनूच पंचायत वेंचणुको घेवपाचे​ निश्चीत केल्ले. हे विशींची दुरुस्ती अधिसुचोवणी जारी करपाची विनवणी वेंचणूक आयोगाक केल्ली. ते प्रमाण वेंचणूक आयोगान आरक्षण दिवपाचें मान्य केलां.