ओबीसी आरक्षणः वेंचणूक आयोगा कडल्यान सुदारीत अधिसुचोवणी जारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : पंचायत वेंचणुकांनी सरकारान दिल्या आस्वासना प्रमाण राज्य वेंचणूक आयोगान ओबीसी खातीर आरक्षणाची तजवीज करतना सुदारीत अधिसुचोवणी जारी केल्या. 186 पंचायती खातीरचे आरक्षण जाहीर जालां.
मागास वर्गीय आयोगान दिल्ले लोकसंख्येच्या म्हायती प्रमाण पंचायतींनी ओबीसी खातीर प्रभाग आरक्षीत केल्यात. हाका लागून पंचायत वेंचणुकांनी आतां अनुसूचीत जाती (एससी), अनुसूचीत जमाती (एसटी), हेर मागासवर्गीय (ओबीसी) आनी बायलां खातीर प्रभाग आरक्षीत केल्यात.
हाचे पयलीं राज्य वेंचणूक आयोगान 1 जुलयाक आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी केल्ली. हातूंत एससी, एसटी आनी बायलां खातीर आरक्षणाची तजवीज आशिल्ली. हे अधिसुचोवणेंत ओबीसी खातीर प्रभाग आरक्षीत करूंक नाशिल्ले. हाका लागून ओबीसी मतदार तशेंच संघटणां मदीं निरशेणी पातळिल्ली.

सत्तरी : ठाणें डोंगुर्ली, मोर्ले, सावर्डे.
तिसवाडी: सांताक्रूज.
काणकोण : खोला, खोतीगांव, गावडोंगरी.
धारबांदोडें : किर्लपाल दाबाळ
मुरगांव : कांसावली, आरोशी, केळशी, सांकवाळ
फोंडें : केरी
केपें : आंबावली, अवेडें, बाळ्ळी, बार्से, कावरे पिर्ला, फातर्पा, मळकर्णें, मोरपिर्ला
साश्ट : आंबेली, बेतालभाटी, कामुर्ली, आमोणा, चांदोर, कोलवा, धर्मापूर, गिर्दोळी, माकाझन, माजोड्डें, नावेली, नुवें, ओर्ली, पारोडें, राशोल, राय, रूमडामळ, सेरावली, तळावली ह्या पंचायतींनी ओबीसी खातीर आरक्षण ना.