ओबीसीच्यो मागण्यो सुटाव्यो करतलेः मुख्यमंत्री

- साखळे ओबीसी म्हामेळाव्यांत भोवमान केल्ल्या मानेस्ता वांगडा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, धर्मा चोडणकार, रॉयला फर्नांडीस, शशिकांत घाडी आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः ओबीसी समाजाच्या मागण्यां कडेन सरकाराचें लक्ष आसा. फाटल्या साडेतीन वर्सांत सरकाराची अर्थीक स्थिती सारकी नाशिल्ली. ताका लागून ओबीसींच्या मागण्यांचेर सोपस्कार आनी प्रक्रियांक करून निर्णय घेवपाचें रावलां. मात सरकार जाणां जावंन तांचे कडेन आडनदर करना. ओबीसी म्हासंघान सरकाराक सादर केल्ल्या मागण्यो सुटाव्यो करपाच्या कामांत स्वता लक्ष घालपाचें उतर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी साखळे रवींद्र भवनांत ओबीसींक दिलां.
अखील भारतीय ओबीसी म्हासभेच्या गोंय विभागान रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या दिवचल-सत्तरी तालुको ओबीसी म्हामेळाव्यांत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे  आशिल्ले. ह्या वेळार माचयेर आदलो आमदार धर्मा चोडणकार, रॉयेला फर्नांडीस, म्हासभेचो अध्यक्ष शशिकांत घाडी, कार्याध्यक्ष विठोबा घाडी, बायल आघाडी अध्यक्ष सपना मापारी, अजीत केरकार, अनिल वळपयकार आशिल्ले.
राज्यांत ओबीसीक सरकारी नोकऱ्यांत 27 टक्के आरक्षण आसले तरी तें पुरायपणान मेळना. तातूंत कांय त्रुटी आशिल्ल्यान कांय समाजांचेर अन्याय जाता. ओबीसा म्हासभेन केल्ले विनवणेक लागून ह्या विशयांत लक्ष घालून सगळ्यो मागण्यो मान्य करपाचे नदरेन यत्न करतलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. भोवजन समाजाचेर खूब अन्याय जाला. आमचे मदीं एकी ना. आमी संघटीत जाले ना जाल्यार फुडाराक हो अन्याय जायत रावतलो. ओबीसी म्हासभेच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक एकठांय हाडपाचे यत्न जावपाक जाय अशें धर्मा चोडणकारान सांगले.
आयची पिळगी आनी फाटली पिळगी हांचे मदलो जनरेशन गेप कमी करून संघटीतपणान वावर केल्यार आमी आमच्यो समस्या सुटाव्यो करपाक शकतले अशें रॉयल फर्नांडीस हिणे सांगलें. ओबीसीच्या मागण्यांचें निवेदन सरकाराक सादर केला. तो सरकार मानून घेतलें अशी आस्त शशिकांत घाडी हांणी उक्तायली. सूत्रसंचालन पंकज नमशीकारान केलें. ओबीसी समाजांतल्या मानेस्तांचो मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी भोवमान केलो. सपना मापारी हिणे निमाणे उपकार मानले.