एससी, एसटी, बायलांचें प्रभाग आरक्षण जाहीर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पंचायत वेंचणूक: बायलां खातीर 582 प्रभाग आरक्षीत

पणजी :राज्य वेंचणूक आयोगान पंचायत वेंचणुके खातीर अनुसूचीत जाती (एससी), अनुसूचीत जमाती (एसटी) आनी बायलांचें आरक्षण जाहीर केलां. 185 पंचायतीं खातीर हें आरक्षण जाहीर जालां. मागासवर्गीयांचें आरक्षण आयोगान जाहीर करूंक ना. तशेंच वेगळ्या अधिसुचोवणेच्या आदारान सरकारान हेर 11 पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक केल्या.

मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची तजवीज घटणेंत नाशिल्ल्यान ते दिवप बंधनकारक ना, अशें सर्वोच्च न्यायालयान आदेशांत म्हणलां. मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येची आंकडेवारी नाशिल्ल्यान सध्या ओबीसींचें आरक्षण जाहीर जावंक ना. राज्यांत पंचायतीं खातीर 10 ऑगस्टाक वेंचणूक जातली. वेंचणुकेची सविस्तर कार्यावळ तशेच आचारसंहिता लागू जावपाची आसली तरी आयोगान आरक्षण जाहीर केलां. अनुसूचीत जाती तशेंच अनुसूचीत जमाती खातीर सगल्या पंचायतींनी आरक्षण ना. बायलां खातीर मात सगल्या पंचायतींनी आरक्षण आसा. ज्या पंचायतींनी 7 वा 9 प्रभाग आसात, तांतूंत 3 प्रभाग बायलां खातीर आरक्षीत आसात. ज्या पंचायतींनी 11 प्रभाग आसात, तातूंत 4 प्रभाग बायलां खातीर आरक्षीत आसात.
पुराय राज्यांत अनुसुचीत जाती खातीर 29 जाल्यार अनुसुचीत जमाती खातीर 191 प्रभाग आरक्षीत आसात. बायलां खातीर 582 प्रभाग आरक्षीत आसात. बायलां खातीर साश्ट म्हालांत सगल्यांत चड 106 प्रभाग आरक्षीत आसात. ते भायर केपें म्हालांत 15, सांग्यार 21, बार्देशांत 102, काणकोण 21, धारबांदोडें 15, मुरगांव 24, फोंडें 63, सत्तरी 37, तिसवाडी 59, दिवचल 49 आनी पेडण्यां 51 प्रभाग आरक्षीत आसात.
2013 वर्सा मागासवर्गीय लोकसंंख्येची जनगणना जाल्ली. ते प्रमाण 2017 वर्साचे वेंचणुकेंत मागासवर्गीयांंक आरक्षण दिल्लें. आयोगा कडेन हो जनगणना अहवाल आसा. आयोगान डीटीपी ऑपरेटर तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांंची वेवस्था केल्या. ‘एंंपेरिकल’ पद्दतीन मागासवर्गीय लोकसंंख्येची जनगणना जातली. खंयचे प्रभाग आरक्षीत दवरपाचे ताचो निर्णय जातलो. उपरांंत आयोग राज्य वेंचणूक आयोगाक अहवाल सादर करतलो. आरक्षण नव्या अहवाला प्रमाण जातले. आदल्या अहवालाच्या आदारान जावचे ना, अशें मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष अॅड. मनोहर आडपयकार हांंणी सांंगलें.
पंचायत वेंचणुकेंत सगल्या मागासवर्गीयांंक योग्य प्रकारान आरक्षण मेळटलें. खंयच्याच जातीचेर अन्याय जावचो ना, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी सांगलें.
पंंचायत वेंचणूक केन्नाय घेवपाची सरकाराची तयारी आसा. पावसाची आडखळ जावची न्हय आनी मागासवर्गीयांंक योग्य प्रकारान आरक्षणाचो लाव मेळचो, हे खातीर वेंचणूक फुडें धुकलपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो. आतां खंंडपिठाच्या आदेशा प्रमाण वेंचणुकेची प्रक्रिया जातली.
राज्यांतल्या 186 पंंचायतींच्यो वेंचणुको 10 ऑगस्टाक जातल्यो. वेंचणुकेची आचारसंंहिता तशेंच सविस्तर कार्यावळ जाहीर जावपाची आसा. खंंडपिठाच्या आदेशा उपरांंत सरकारान तारीख जाहीर करपी अधिसुचोवणी जारी केल्या. सविस्तर कार्यावळ बेगिनूच जाहीर करतले. मागासवर्गीयांक लोकसंंख्येच्या प्रमाणांत आरक्षण दिवपा सयत सगले आरक्षण 50 टक्क्यांं परस चड आसपाक जायना, ही ‘ट्रिपल टेस्ट’ पुराय करपाची अट सर्वोच्च न्यायालयान घातल्या.

ओबीसी आरक्षण सध्याचे लोकसंंख्येच्या प्रमाणांत
आयोग दोन सप्तका भितर दितलो अहवाल
पंंचायत वेंचणुकेंत हेर मागासवर्गीयांचें आरक्षण सध्याचे लोकसंख्ये प्रमाण थारतलें. मागासवर्गीय आयोग जनगणना करून आयोगाक दोन सप्तकां भितर अहवाल सादर करतलो. मागासवर्गीय आयोगा कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या.