एसजीपीडीए मार्केटाचें सोपो कर कंत्राट बेकायदो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नगरनियोजन मंत्र्याची शिटकावणी, सोपोची वर्क ऑर्डर रद्द


मडगांव : मडगांवां एसजीपीडीएच्या ठोक नुस्तें मार्केटाचो सोपो कर एकठांय करपाचें कंत्राट कसलेच कायदेशीर सोपस्कार करिनासतना दिल्लें आसल्यार वांगडी सचिवां सयत दोशींचेर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. ते उपरांत कांय वरां भितर वांगडी सचीव विनोदकुमार हांणी सोपो एकठांय करपाची दिल्ली वर्क ऑर्डर रद्द केल्ल्याचो आदेश जारी केला.
एसजीपीएडच्या ठोक नुस्तें मार्केटांतलो सोपो कर एकठांय करपा सयत नितळसाण आनी देखभाल दुरुस्ती खातीर फातर्पेंच्या विराज देसाय हांकां तीन म्हयन्यां खातीर कामाचें कंत्राट दिल्लें. बुधवारा सकाळीं नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत विश्वजीत राणे हांणी समाजमाध्यमां वयल्यान एसजीपीडीए मार्केटाच्या सोपोचो विशय मांडलो.
एसजीपीडीए मडगांवचें सोपो कंत्राट कसलीच निविदा काडिनासतना तशेंच कायदेशीर प्रक्रिया करिनासतना दिल्ल्याचे निदर्शनाक आयला. खात्या वतीन हाची चवकशी करतले. हातूंत दोशी सांपडल्यार वांगडी सचीव तशेंच हेरांचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी नगरनियोजन मंत्र्यान दिल्या.
उच्च न्यायालया कडल्यान सोपो कंत्राटा विशीं निविदा प्रक्रिया पुराय करपाचो आदेश दिवंक ना. अशें आसतना वांगडी सचिवा कडल्यान सोपो कंत्राट दिल्यार तो न्यायालयाचो अवमान थारतलो. आमी कामांनी पारदर्शकता दवरतात, ते खातीर खात्या वरवीं गरजेची कारवाय करतले, अशें राणे हांणी म्हणलें.
मंत्री राणे हांच्या विधाना उपरांत एसजीपीडीएचे वांगडी सचीव विनोदकुमार हांचे कडेन संपर्क केल्यार, तांणी सांगलें, सोंपो कंत्राटा विशीं कसलोच निर्णय घेवंक ना. एसजीपीडीए बसकेंतल्या निर्णया प्रमाण एसजीपीडीएंतल्या सगल्या कामां खातीर आनी देखभाल दुरुस्ते खातीर कामगारांची नेमणूक केल्या. ते कसल्याच प्रकारान मार्केटाचें वेवस्थापन करनात.
न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण सोंपो कंत्राटा विशींची प्रक्रिया तीन म्हयन्या भितर पुराय करपाक सांगल्या. ह्याकाळांत मार्केटाचें देखभाली खातीर आनी सोंपो कर एकठांय करपाच्या कामगारांची नेमणूक संबंदितांच्या निर्णया प्रमाण केल्ली. न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधांत एसजीपीडीए वचपाक शकना. हे विशीं म्हायती नगरनियोजन मंत्र्याक नाशिल्ल्यान तांणी उलोवप केला आसुये. तांकां हे प्रक्रियेची म्हायती दितले, अशें विनोदकुमार हांणी सांगलें.

एकंदर प्रकरणाची चवकशी जावची
नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सोपो कर एकठांय करपाक ठेकेदाराची नेमणूक केल्ल्याची दखल घेतिल्ल्यान हें प्रकरण उक्ताडार आयलां. ते उपरांत वांगडी सचिवांनी कांय वरां भितर वर्क ऑर्डर रद्द केल्या. वर्क ऑर्डर रद्द जाल्ली आसली तरी वांगडी सचिवांक हो आदेश काडपाक कोणी सांगिल्लेें, हाची चवकशी जावपाची गरज आसा.