एसजीपीडीएंत फाटल्या अध्यक्षांच्या काळांत गैरवेव्हार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एसजीपीडीएच्या वेव्हारांत फाटल्या अध्यक्षांच्या काळांत व्हडा प्रमाणांत गैरवेव्हार जाल्ल्याचें उक्तडार आयलां. एसजीपीडीएचे तिजोरेंत जो निधी जमा जावपाक जाय आसलो तो जालोच ना अशें कळून आयलां. देखून पुराय वेव्हाराची खोलायेन चवकशी करतले अशें प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दाजी साळकार हांणी सांगलें.
प्राधिकरणाची पयली बसका बिरेस्तारा जाली. ह्या वेळार साळकार हांणी गैरवेव्हार जाल्ल्याचें मान्य केलें. हाका जापसालदार कोण हें सांगप कठीण आसलें तरी प्राधिकरणांत जे अधिकारी आसले तांणी हें कशें जावपाक दिलें हाचें आपणाक अजाप दिसता म्हणपाचें साळकार हांणी सांगलें.
एसजीपीडीएच्या सोप्याची पावणी करपाचे स्पश्ट आदेश उच्च न्यायालयान दिल्ले आसतना फाटल्या अध्यक्षांच्या काळांत खाजगी कंत्राटदारा कडल्यान वसुली करताले. ताणें ज्या प्रमाणांत वसुली केली तितले पयशे एसजीपीडीएचे तिजोरेत जमा केले नात हें उक्ताडार आयलां. देखून प्राधिकरणांत येणावळ उणी,  देणें चड अशी परिस्थिती जाल्ल्यान प्राधिकरण अर्थीक अडचणींत आयलां.
प्राधिकरणाचें नुस्त्या मार्केटांत वापरिल्ल्या उदकाचें लाखांनी रुपयांचें बील फारीक करपाचें उरलां. हीं बिला वेळार कित्याक फारीक केलीं नात हे खातीर तांणी अजाप उक्तायलां आनी सरकारान आमकां प्राधिकरणाचेर कितें तरी बरें करपाक धाडल्यात अशें सांगलें.