एमव्हीआर कन्स्ट्रक्शन कंपनीक 15 मे पयलीं फोंडकुलां पुरोवपाचो आदेश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

18 मे पयली कृती अहवाल सादर करात

पणजी: गोंयांतल्या राष्ट्रीय म्हामार्गार आनी राज्य मार्गार पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून येरादारीची कोंयडी जावन रस्तो अपघातांत मरण येवंक शकता. ताका लागून पावसा पयलीं फोंडकुलां पुरोवप गरजेचीं आशिल्ल्याचें निरिक्षण नोंदोवन मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान एमव्हीआर कन्स्ट्रक्शन ह्या कंत्राटदाराक 15 मे पयलीं फोंडकुलां पुरोवपाचे आदेश जारी केल्यात. हाचे बगर 18 मे पयलीं कृती अहवाल सादर करपाचो आदेश जारी केला.

गोंयांतले राष्ट्रीय म्हामार्ग आनी राज्य मार्गांचेर पडिल्लीं फोंडकुलां, तशेंच रस्त्यांचे दुर्दशेची दखल घेवन पयलीं आम आदमी पक्षाचे गोंयचे आदले सचीव प्रदीप पाडगांवकार हांणी खंडपिठांत 2019 वर्सा जनहीत याचिका दाखल केल्ली. तातूंत तांणी वयलो मुद्दो उपस्थीत केल्लो. याचिकादार राजकी तशेंच प्रसिद्धीचो लाव घेवपा खातीर वापर करीत आशिल्ल्याचो मुद्दो सरकारान खंडपिठांत उपस्थीत केला. खंडपिठान त्या जनहीत याचिकेची स्वेच्छा दखल घेतली. तशेंच याचिकादाराची बाजू मांडपी अ‍ॅड. गौरांग पाणंदीकार हांची अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून नेमणूक केली.

ह्या प्रकरणांत खंडपिठाच्या आदेशा प्रमाण एमव्हीआर कन्स्ट्रक्शन कंपनीन खंडपिठांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संबंदीत काम करपाक नागरीक विरोध करीत आशिल्ल्याचें तशेंच हेर मुद्दे मांडले. ह्या वेळार खंडपिठान कंपनीच्या दाव्याक आक्षेप घेतलो. तशेंच खंडपिठांत कंपनी वतीन कोणूय हाजीर आशिल्ल्याची आनी हेर विशयाची दखल घेवन कंपनीक 15 मे पयलीं फोंडकुलां पुरोवपाचे आदेश जारी केल्यात. हाचे बगर संबंदीत कार्यकारी अभियंत्याक वा ताचे प्रतिनिधीन हाजीर रावन कामाची देखरेख करपाक सांगलां.

ह्या वेळार कंत्राटदारान वेवस्थीत रस्त्याची दुरुस्ती केली ना वा सहकार्य करपाक हयगय केली जाल्यार तांकां कारणां दाखय नोटीस दिवपाची मेकळीक खंडपिठान कार्यकारी अभियंत्याक दिल्या. तशेंच कंत्राटदाराच्या वेवस्थापकी संचालकाक 18 मे दिसा कृती अहवाल खंडपिठांत दाखल करपाचो आनी हेर आदेश जारी केल्यात.