एप्रील तापलो, घामाच्यो पांवळ्यो, दर्यावेळो फुल्ल्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हवामान विभाग म्हणटा आयज पावस येतलो

पणजी : राज्यांत हरशीं माय तापता, मात अंदूं एप्रीलूच तापला. तापमानाची सरासरी 36 वयर पाविल्ल्यान गोंयकार गर्मेन बेजार जाल्या. शेनवारा राज्यभर तापमान 36.6 डि. से. आशिल्लें. तर उणें तापमान 26.6 डि. से. इतलें. आयज आयतारा साबार कडेन पावस पडटलो, असो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. शेनवारा सकाळीं वातावरण दमट आशिल्लें. फाटल्या चार- पास दिसांनी खंयच पावस पडिल्ल्याची नोंद जावंक ना. पावस पडटलो, अशें हवामान तज्ञांनी सांगिल्ल्यान गोंयकारांक थाकाय मेळिल्ली. मात पावसान फटयलें.
फाटले 15 दीस राज्यांतले उश्णतेंत खूबच वाड जाल्या. पंखे, एसीचो वापर वाडला. मात राज्यांत भोवतेक कडेन वीज पुरवण अदीं मदीं बंद पडटाली. सांतिनेज – पणजे दीसभर लायटीचो आपालिपा चालू आसलो. दर्यावेळांचेर पर्यटकांची गर्दी वाडपाक लागल्या. विदेशी पर्यटक आनी थळावे नागरिकूय व्हड संख्येन येवपाक लागिल्ल्यान दर्यावेळांचेर गर्दी पळोवंक मेळटा. आतां लोक खारें उदक न्हावपाक गर्दी करपाचे आसा. तेन्ना येरादारी खात्यान गाडयांची तजवीज करची, असो उलो नागरिकांनी मारला. कारण कोरोनाच्या काळांत बंद जाल्ल्यो बऱ्योच खाजगी बशी अजून सुरू जावंक नात.