एनईपी : णववे यत्ते खातीर ‘पर्यावरण’ अभ्यासक्रम तयार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

1 जुलय सावन इंंटर डिसिल्पिनरी गटांतल्यान पर्यावरण शिक्षण

पणजी : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा खाला यत्ता णवेक इंंटर डिसिप्लिनरी गटांतल्या पर्यावरण शिक्षण विशय 1 जुलय सावन शिकोवपाक सुरवात जातली. पर्यावरण शिक्षणाचो पयल्या सत्राचो अभ्यासक्रम तयार जाला.

अंदूं णवेक राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (एनईपी) कार्यवाही करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. शिक्षकांंक प्रशिक्षण दिवपा सयत शाळांंच्याे आडखळी जाणून घेवपाची प्रक्रिया जाल्या. इंटर डिसिप्लिनरी एरिया गटांत पर्यावरण शिक्षण, रेड क्रॉस, एनसीसी, अर्थीक साक्षरताय ह्या विशयांचो आस्पाव आसतलो. ह्या गटांतले शिक्षक नाशिल्ल्यान कार्यवाहेक आडखळ आशिल्ली. पर्यावरण शिक्षणा विशीं आवश्यक त्या शिक्षकांंक प्रशिक्षण दिलांं. पयल्या सत्राचो अभ्यासक्रम तयार जाला, अशी म्हायती शिक्षण संंचालक शैलेश झिंगडे हांंणी दिली. वेवसायीक शिक्षण, इंटर डिसिप्लिनरी एरिया वा कला शिक्षणांतले विशय घेवपा खातीर उण्यांत उणें 15 विद्यार्थी जावपाक जाय. हाका लागून 15 विद्यार्थी जाल्या, तांंकांच पर्यावरण विशय शिकोवपाक मेळटलो. णवेक राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा प्रमाण शिकोवपाची कार्यवाही 1 ऑगस्ट पयली जावपाक जाय. अजून वेळ आसा. तयारी सुरू आसा, अशें शिक्षण संंचालक शैलेश झिंगडे हांंणी सांंगलें.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा प्रमाण अंदूं णवेक तीन भाशा विशय आसतले. एक विदेशी भाशा (इंग्लीश) आनी दोन देशी भाशा आसतल्यो. पयली भास, दुसरी भास अशी वर्गवारी आसची ना. देशी भाशां मदीं हिंदी, मराठी, कोंकणी, कन्नड, उर्दू, संस्कृत हांचे मदली भास निवडपाची मेकळीक आसतली. दरेकी भाशे खातीर 4 क्रेडीट आसतलें. दरेकी भाशे खातीर वर्साक 150 तासांचे वर्ग जावपाक जाय.

भाशे शिवाय गणीत आनी बीजगणीत (मॅथेमेटिक्स अॅन्ड कॉम्पुटींग), विज्ञान, समाज शास्त्र हे विशय आसतले. ते भायर वेवसायीक शिक्षण (व्होकेशनल एज्युकेशन), हेर फांटे (इंटर डिसिप्लिनरी एरिया), शारिरीक शिक्षण (फिजीकल एज्युकेशन) आनी कला शिक्षण (आर्ट एज्युकेशन) हे हेर विशय आसतले. वेवसायीक शिक्षणा मदीं कोडींग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे पैकीं एक विशय घेवपाक मेळटलो. कला शिक्षणांत फायन आर्ट, भरत नाट्यम, संगीत, ​​​ ​थिएटर आर्ट हे विशयांचो आस्पाव आसतलो. विज्ञान आनी गणिताच्या शिक्षकांंचें प्रशिक्षण सुरू जाल्यात.

अंदूं णवेक एनईपीची कार्यवाही जातली. परिक्षेच्यो प्रश्नपत्रिका शालान्त मंडळ काडटलें, मात तपासणी मात संबंदीत विद्यालय करतलें. दोन सत्रांनी (सेमिस्टर) परिक्षा जातली. णवेच्या खंयच्याच पुस्तकांत बदल जावंक ना. एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमा प्रमाण पुस्तकां लागू जातलीं.

शिक्षण खातें, शालान्त मंडळ, एससीईआरटीच्या अधिकाऱ्यांनी सगल्या म्हालांतल्या विद्यालयांक भेट दिवन विद्यालयांच्यो समस्या समजून घेतल्याे. एनईपीच्या कार्यवाहे विशीं शिक्षण खात्यान मुख्याध्यापकांक पावर पॉयंट सादरीकरणाची सीडी धाडून दिल्या. सगल्या मुख्याध्यापकांक कार्यवाहे विशीं म्हायती दिल्या, हाका लागून दुबाव पयस जाता, अशें गोपानी सांंगलें.