एकूच कप, “च्या” चो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जेवण उसरां जाल्यार जाता, च्या मात वेळार जाय. मागीर ताचे वांगडा खाणांय खावपाचो बेत. अशे करून तानेर तान चालूच आनी च्याची मागणी सुरूच.

आमचे दिसपट्टे जिणेंत आमी तरेतरेची पिवणां पितात. थंड जावं गरम दिसभर कितें ना कितें पीत आसताच. पूण च्याचो जागो कोणूच घेवंक शकना. मनशाक तरतरी हाडपी हें पिवण. च्या ना म्हळ्यार जिणेचो एक भाग ना अशे हांव म्हणन. खूप जाणांचो दीस च्या बगर सुरु जायना. च्या म्हळ्यार आळशीपणा धांवडावपाचें एक साधन. जसो मोबाईलाक चार्जर जाय पडटा, तसो आमकां चार्ज करपी चार्जर म्हळ्यार च्या.
काय जाणाचो दीस च्या न सुरु जालोना जाल्यार तो दीस वाट लागलोच म्हूण समजूपाचें. सकाळचें नित्यकर्म च्या ना जाल्यार काय जाणाचें सुरु जायना खंय. काय जाणाक तर च्या चें व्यसनूचं आसता. बेबद्याक सोरो तर बऱ्या मनशाक च्याचो घोस्त. खूप जाणाक सकाळची च्या वेळार मेळ्ळीना जाल्यार तकली फोडपाचो त्रास सुरु जालो, म्हूण समजुपाचे. कितलो म्हत्वाचो घटक पळयात ही च्या.
च्या म्हळ्यार काय जाणाक वखद कशें. हे लोक खंयुय वचूं च्याची फाट सोडपाक ना. कामाक वतना मागीर थर्मास भरून भरून च्या पिवप वा मारप. मारप म्हळ्यार च्या पिवप. काय जाण अशेच उलयतात, “ एक च्या मारया मरे हॉटेलान”. हांगा च्या मारप म्हळ्यार च्या पिवप कोणाच्या तोंडार च्या मारप न्ही. खूबजाणांक ह्या उतराचें अजाप दिसता. आमची कोंकणी भासूच तशी मजेशीर. मागीर आमी ताची मजा घेत उलोवंक जाय.
खूप जाणांक च्या म्हळ्यार अमृत थारता. चड करून थंडी जाली वा तकली दुखता, जिवाक बरें दिसना ना जाल्यार उपासाच्या वेळार च्याक चडूच मागणी म्हणपाची. थंडी जाता तेन्ना च्याचो एक घोट म्हळ्यार आहा हा हा… अमृतूच म्हणपाचे. च्या भितर सुद्दा व्हरायटी म्हळ्यार प्रकार लोकांनी आपणायल्या. ग्रीन टी, ब्लॅक टी, फुटी च्या,रोज टी म्हळ्यार च्या भितर गुलाबांच्यो पाखळ्यो घालून मेळटा तो च्या पालो वापरून केल्ली च्या, कडक च्या, स्पेशल च्या, कारेगाद च्या, दुदाची च्या, गंजन घालून च्या, आल्याची च्या, वेलची घालून च्या , डायबेटिस जाल्यांक बिन साकरेची च्या तशेच गोंयाभायर गेल्यार टपरीवाली च्या, तंदूरी च्या, मसाला च्या, कटींग च्या, आनी खूप कितें प्रकार आमका च्याचें आयकूक तशेच पळोवपाकुय मेळटात.
कॉफी आसू वा हेर पिवणां, पूण च्या ती च्या. तिचो जागो कोण घेवंक शकना. श्रावण लागी पावलो काय रोखडीच येता चवथ. मागीर तर फकत च्या चो प्रोग्राम म्हणपाचो. परबांक सगलीं एकठांय जमलीं काय च्याक चड व्हालोर आयलो म्हणपाचो. सकाळ जावं सांज च्याचे प्रोग्राम चालूच. जेवण उसरां जाल्यार जाता, च्या मात वेळार जाय. मागीर ताचे वांगडा खाणांय खावपाचो बेत. अशे करून तानेर तान चालूच आनी च्याची मागणी सुरूच. चवथी वेळार काम करून बायलां इतलीं थकतात की एक घोट च्याचो म्हळ्यार एक घोट जिंदगी का अशें म्हणपाचें.
काय जाणाक रातचें काम आसता तांकां ही च्या बरे तरेन काम करपाक खूब आदार दिता. कामाच्या वेळार लकणी आयल्यार बस एक घुंट काफी है, न्हीद सामकी धांवून वता. परिक्षेक अभ्यासा खातीर रातपाळी मारपी भुरगे सुद्दां च्या पीत पीत रातचो अभ्यास करतात. रातचे प्रवास करपी खास करून म्हालगाडयांचे ड्रायव्हर तांकां च्याचोच आदार. नाजाल्यार लकणी येवन अपघात.
जाणटीं जांव नेणटीं सगळ्यांकूच घोस्त च्याचो. च्या करप ही सुद्दा एक कला. ती सगळ्यांकूच बरी जमता अशें ना. काय बायलांच्या हातची च्या पिल्यार अशें दिसता की पीत रावचें. पियात आनी पीत रावात, पूण चडूय न्ही की मागीर भलायकीच पिड्यार जातली. “दर एका घोटान स्वाद भरला च्याचो, मजा घेवन पिल्यार विसर पडटलो सगल्या जगाचो”.

शिल्पा लाड
8411007204