एकाच दिसा 3 कोरोना दुयेंतींक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मरण आयिल्ले तिनूय दुयेंती 50 वर्सां मेरेनचे

बळींंचो आंकडो 3838

सक्रीय दुयेंतींंचो आंकडो 932

पणजी : दिसान दीस दुयेंती मेळपाचे प्रमाण वाडत आसतनाच मंंगळारा एकाच दिसा 3 दुयेंतींंक मरण आयलें. तिनूय दुयेंती 50 वर्सां मेरेनचे आसात. फाटल्या सप्तकांत एका दुयेंतीक मरण आयलें. दोन म्हयन्या उपरांंत दिसाक 3 दुयेंतींंक मरण आयलांं.

मरण आयिल्ल्यां मदीं 38 वर्सांची बायल (रिवण, सांगें), 47 वर्सांचो दादलो (मडगांव) आनी दक्षीण गोंयांंतल्या 50 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलां. रिवण, सांंगेंचे बायलेन कोरोनाचे दोनूय डोस घेतिल्ले. दक्षीण गोंंयांतल्या दादल्यान कोरोनाचो एकूय डोस घेवंंक नासलो.

मंगळारा कोरोनाचे 168 नवे दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 156 दुयेंती बरे जाले. सक्रीय दुयेंतींंचो आंकडो वाडून तो 932 चेर पावला. मंंगळारा 1381 चांंचण्या उपरांंत 168 दुयेंती मेळ्ळे. दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण 98.08 टक्के आसले तरी नवे दुयेंती मेळत आसात. आतां मेरेन कोरोनाचे 248339 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 243569 दुयेंती बरे जाल्यात. आतां मेरेन 193214 दुयेंती घरा आयझोलेशनांत रावले जाल्यार 31448 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. मंंगळारा एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जावंंक ना.

गोंयां सयत हेर राज्यांंनी लेगीत कोरोनाचे दुयेंती वाडत आसात. राज्यांंनी कोरोना दुयेंतींंचो नियाळ घेवन उपाय येवजण करची, असो आदेश केंद्रान राज्यांंक दिला. चांंचण्यांचे प्रमाण वाडोवपा सयत मास्क सक्तीचे करपाच्यो सुचोवण्यो आसात. गोंयांंत मास्काची सक्ती नासली तरी मास्काचो वापर करपाचें आवाहन तज्ञ समितीन केलां. हॉस्पिटलांं तशेंच भलायकी खात्यांनी मास्काची सक्ती केल्या.

जूनांत सगल्यो शिक्षण संंस्था सुरू जाल्यो. शिक्षण संंस्था सुरू जाले उपरांंत दुयेंती मेळपाच्या प्रमाणांत वाड जाल्या. ज्येश्ठ नागरिकांं खातीर बुस्टर डोस दिवप सुरू आसा. बुस्टर डोसाक बरोच उणो प्रतिसाद मेळटा.