ऋषभ- हार्दिकान भारताक वन-डे माळ जिखून दिली. इंग्लंडाक 5 विकेटीनी हारयले. हार्दिकाचो अश्टतासी खेळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मँचेस्टरः ऋषभ पंत आनी हार्दिक पंड्यांन तिसरे वन-डेंत इंग्लंडाचेर 5 विकेटीन जैत मेळोवन तीन मॅचीचीं ही माळ भारताक 2-1 अशी जिखून दिली. 4 बाद 74 अशे कठीण परिस्थितींतल्यान पंगडाक भायर काडून हे पांचवे जोडयेन भारताक जैताची वाट दाखयली. ऋषभान 113 बॉलांत 16 चौके आनी 2 सक्यांनी नाबाद 125 धांवड्यो करून भारताच्या जैताचेर म्होर लायली. ताका आनी हार्दिक पंड्याक (71) ह्या जैताचें स्रय दिवपाक जाय. इंग्लंडाच्यो 4 विकेटी घेतल्या उपरांत पंगडाक जाय तेन्ना बरी बॅटींग केली आनी मॅन ऑफ दी सिरिज हो मान मेळयलो.
आयताराचे निर्णायक वन-डेत भारतान जैत मेळोवन 2014 उपरांत इंग्लंडाक तांचे भुयेंत हारोवन वन-डे माळ जिखल्या. त्या पर्सा पांच वन-डेचे माळेंत भारतान इंग्लंडाक 3-1 अशें हारयल्लें. दोनूय पंगडां मदीं 105 वन-डेत जाल्यात. तांतूतल्यो भारतान 56 जाल्यार इंग्लंडान 44 जिखल्यात.
 जैता खातीर 260 धांवड्यो करपाचें आव्हान घेवन खेळपाक आयिल्ल्या भारताची रिस टोप्लेन सुरवेकूच 3 बाद 38 अशी स्थिती करून इंग्लंडाच्या जैताची शक्यता तयार केली. टोप्लेन ओपनर शिखर धवन (1), कॅप्टन रोहीत शर्मा आनी विराट कोहलीक पॅव्हेलियनात धाडून भारताची घसरगुंडी घडोवन हाडली. रोहीतान 4 चौक्यांनी 17 बॉलांत 17 धांवड्यो करपाक शकलो. जो रूटान ताची कॅच घेतली. ओपनरांक 21 धांवड्यांत आवट केल्या उपरांत आयिल्ल्या विराट कोहलीन परत एक फावट निर्शेणी केली. टोप्लेक शॉट मारपाच्या यत्नांत ताची कॅच विकेटी फाटल्यान बटलरा कडेन गेली.  ताणे 22 बॉलांक तोंड दिवन फकत 17 धांवड्यो केल्यो. सूर्यकुमार यादव भारताचो डाव साल्वार करतलो अशें दिसतालें मात क्रेट ओव्हरटनाच्या बॉलार ताणेय विकेटी फाटल्यान बटलराक कॅच दिली. 28 बॉलांत ताणे 16 धांवड्यो केल्यो. भारताची स्थिती ह्या वेळार 4 बाद 74 अशी जाली.
आघाडीचे बॅट्समन सवाय भितर आवट जाल्ल्यान भारताचो डाव साल्वार करपाची जापसालदारी ऋषभ पंत आनी हार्दिक पंड्याचेर येवन पडली. तांणी पंगडाचो शेंकडो पुराय केलो. जैत ह्या वेळार 160 धांवड्यांच्या टप्प्यांत आशिल्लें. हे जोडयेन पांचवे विकेटी खातीर 133 धांवड्याची भागिदारी करून पंगडाक जैताचे वाटेर हाडून सोडलें. 4 बाद 74 उपरांत जे सादूरतायेन हे जोडयेन खेळ केलो ताची तोखणाय करप तितली कमी आशिल्ली. बॉलिंगे उपरांत आपले बॅटीचें उदक दाखोवन हार्दिकान सामकें जाय त्या वेळार आपलें अश्टतासीपण परत दाखोवन दिलें. ताणे 55 बॉल खेळून ताणे 10 चौक्यांनी 71 धांवड्यो केल्यो. क्रायडेन क्रेर्सान स्टोक्सा वरवी ताका कॅच आवट केलें. रवींद्र जडेजाक वांगडा घेवन ऋषभ पंतान आपलो शेंकडो पुराय केलो. 107 बॉलांत 11 चौके आनी 2 सक्यांनी ताणे 100 धांवड्यो केल्यो.
इंग्लंडाच्यो 259 धांवड्यो
आपल्या डावांत 259 धांवड्यो करून इंग्लंडान भारता सामकार जैता खातीर 260 धांवड्यो करपाचें लक्ष्य दवोरलें. भारताचो कॅप्टन रोहीत शर्मान टॉस जिखून इंग्लंडाक बॅटिंग करपाक सांगलें. मात ते पुराय 50 ओव्हरी खेळपाक शकले नात. 45.5 ओव्हरींत ताचो डाव 259 धांवड्यांत सोपलो. इंग्लंडा वतीन कॅप्टन जोस बटलरान सगल्यांत चड 60 धांवड्यो केल्यो. भारता वतीन हार्दिक पंड्यान 4 विकेटी घेतल्यो. युजवेंद्र चहलान 3 आनी मोहम्मद सिराजान 2 आनी रवींद्र जेडजान 1 विकेट घेवन तांका बरी साथ दिली.
सिराज आनी पंड्यानचे मारक बॉलिंगेक लागून 74 धांवड्या मेरेन इंग्लंडाच्यो चार विकेटी घेतल्यो. ते उपरांत मोईन अली आनी बटलरान पांचवे विकेटी खातीर 75 धांवड्यांची भागिदारी केली. ही जोडी फुटल्या उपरांत बटलरान लियाम लिव्हिंगस्टोन वांगडा 6वे विकेटी खातीर 49 धांवड्यो केल्यो. लिव्हिंगस्टोनाक पंगडाच्या 198 आनी बटलर 199 धांवड्यांचेर आवट जालो. ते उपरांत डेव्हीड विली (18) आनी क्रेग ओव्हरटन (32) हांणी म्हत्वाची खेळी करून इंग्लंडाक 259 धांवड्यां मेरेन व्हेलें.
सिराजान डावांतल्या पयलेच ओव्हरींत इंग्लंडाच्या दोन बॅट्समनांक पॅव्हेलियनात धाडलें. ताणे पयलीं जॉनी बेअरस्टोक आनी उपरांत जो रुटाक रोहीत शर्मा कडेन कॅच दिवपाक लायलें. ह्या दोनून बॅट्समनांक खातेंय उगडपाक मेळ्ळें ना. सुरवेत दोन विकेटी पडल्या उपरांत जेसन रॉय आनी बेन स्टोक्स हांणी इंग्लंडाचो डाव साल्वार करपाचो खेळ केलो. तांणी तिसरे विकेटी खातीर 47 बॉलांत 54 धांवड्यांची भागिदारी केली. ही जोडी हार्दिक पंड्यान फोडली. ताणे जेसमनाक ऋषभ पंता वरवीं कॅच आवट केलें. रॉयना 31 बॉलांत 41 धांवड्यो केल्यो. हार्दिकान बेन स्टोक्साक एका बऱ्या बॉलार आवट केलें.  जसप्रीत बुमराह दुखापतीक लागून आयज खेळपाक शकलो ना. ताचे सुवातेर घेतिल्लो मोहम्मद सिराजाक संद मेळ्ळी आनी ताणे तिचो फायदो घेवून इंग्लंडाक सुरवेक दोन धपके दिले.